Regulamin biblioteki IHS UW

Czytelnia biblioteki IHS jest ogólnodostępna i prawo do korzystania z niej mają wszyscy użytkownicy po dopełnieniu odpowiednich formalności (zapoznanie się z regulaminem biblioteki i przestrzeganie go, wpisanie się na listę użytkowników dostępną u bibliotekarza dyżurnego).

Czytelnik ma prawo:

1. Korzystać ze zbiorów bibliotecznych w godzinach otwarcia biblioteki na miejscu, zamawiając materiały do czytelni lub wypożyczając do domu, pod warunkiem, że ma  aktywne konto czytelnicze.

2. Uzyskać informację o przyczynie niedostarczenia książki.

3. Dokonać prolongaty terminu zwrotu pożyczonej książki, jeśli nie zostanie w tym czasie zamówiona przez innego użytkownika.

4. Uzyskać zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki.

5. Korzystać z wypożyczeń międzybibliotecznych, przy czym każdorazowo o takim wypożyczeniu decyduje kierownik biblioteki.

Czytelników obowiązuje:

 1. Pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, a także dużych teczek, plecaków i toreb.
 2. Wpisanie się do zeszytu użytkowników lub przedstawienie ew. pozostawienie ważnego dokumentu/legitymacji dyżurnemu bibliotekarzowi, przy wypożyczeniu książek do pracy w czytelni.
 3. Informowanie bibliotekarza dyżurnego o wnoszeniu książek do biblioteki, zwłaszcza tych, które mogą uruchomić sygnał alarmowy w bramkach antykradzieżowych.
 4. Zachowanie ciszy w bibliotece.
 5. Uważne obchodzenie się ze zbiorami i sprzętem Biblioteki.
 6. Wyłączenie sygnałów dźwiękowych w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych podczas pracy w czytelni.
 7. Znajomość zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.ihs.uw.edu.pl/ oraz zamieszczony na dwóch tablicach ogłoszeń wewnątrz i zewnątrz biblioteki.
 8. Zwrot wszystkich udostępnionych materiałów bibliotecznych na 15 minut przed zamknięciem biblioteki.
 9. Przedstawienie do wglądu wynoszonych książek -na życzenie pracownika biblioteki- w sytuacji jakichkolwiek wątpliwości związanych z ich wypożyczeniem.
 10.  Podporządkowanie się zaleceniom i prośbom pracowników Biblioteki.

WYPOŻYCZENIA

1. Biblioteka IHS UW uczestniczy w komputerowym Systemie Wypożyczeń Międzywydziałowych (SWM/BUW).

2. Realizacja zamówień z magazynu codziennie, w godzinach wymienionych na stronie internetowej biblioteki (http://www.ihs.uw.edu.pl/instytut-2/struktura-instytutu/biblioteka/godziny-otwarcia/) , oraz na dwóch tablicach ogłoszeń, wewnątrz i zewnątrz biblioteki.

3. Nie wypożycza się zbiorów specjalnych (prac doktorskich, magisterskich, licencjackich), czasopism oraz książek:

 • wydanych przed 1950 r.,
 • z księgozbioru podręcznego,
 • oznaczonych pieczątką „nie wypożycza się do domu“,
 • czasowo odłożonych do korzystania na miejscu przez prowadzących zajęcia dydaktyczne,
 • w złym stanie zachowania,
 • z innych, uzasadnionych przez bibliotekarza, przyczyn.

4.  Jednorazowo do czytelni można zamówić 5 woluminów, w sytuacjach wyjątkowych,  ilość woluminów do ustalenia z bibliotekarzem.

5. Wypożyczenia:

 • w razie zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej książki czytelnik jest obowiązany dostarczyć identyczny egzemplarz lub najnowsze wydanie tego samego autora i tytułu lub ponieść koszty oprawy. Do czasu uregulowania zaległości czytelnik może korzystać ze zbiorów tylko na miejscu bez możliwości wypożyczania książek do domu, nie może też ubiegać się o możliwość wypożyczenia książek na rewers międzybiblioteczny.

6. Korzystanie z prac doktorskich, magisterskich i licencjackich tylko na miejscu i tylko za zgodą autora i promotora, na prawach rękopisów. W przypadku prac z utrudnionym bądź niemożliwym dostępem do autora czy promotora zgody udziela Dyrektor IHS UW.

Ponieważ w/w zbiór nie jest kompletny, prosimy,  przed zabieganiem o możliwość udostępnienia,  o sprawdzenie czy w zbiorach biblioteki IHS dana praca się znajduje. Zapraszamy do korzystania z prac w Archiwum Prac Dyplomowych UW: https://apd.uw.edu.pl/pl/ oraz  Archiwum UW: http://www.archiwum.uw.edu.pl/.

7. Publikacje niedostępne w chwili zamówienia można rezerwować.

8. Książki wypożyczone do czytelni biblioteka przechowuje 2 tygodnie, od daty złożenia zamówienia. Każdy czytelnik może ten okres wydłużyć lub skrócić informując o tym dyżurującego bibliotekarza osobiście, e-mailowo lub zostawiając informację na złożonym zamówieniu.

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 1. Biblioteka wypożycza zbiory własne indywidualnym czytelnikom z bibliotek warszawskich (wydziałowych UW oraz z bibliotek instytucji, z którymi współpracuje) także na tzw. rewers międzybiblioteczny. Taki dokument musi zawierać: czytelny podpis osoby wydającej rewers oraz pieczęć danej instytucji.
 2. Nie realizujemy zamówień na rewersy międzybiblioteczne przysyłane drogą pocztową lub e-mailową.
 3. Każdorazowo o wypożyczeniu międzybibliotecznym decyduje kierownik biblioteki.