Finansowanie badań

Zasady podziału środków finansowych na działalność badawczą
w Instytucie Historii Sztuki UW

§ 1

Dyrekcja Instytutu Historii Sztuki dysponuje środkami finansowymi na działalność badawczą przekazywanymi przez Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW.

§ 2

 1. Środki przekazane do dyspozycji Instytutu Historii Sztuki są rozdzielane w ramach konkursu projektów badawczych zgłaszanych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie (z wyjątkiem rezerwy pozostającej w gestii Dyrekcji, opisanej w § 4).
 2. Termin składania wniosków o finansowanie projektów badawczych jest ogłaszany co roku po przekazaniu Instytutowi przez Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce środków finansowych na działalność badawczą.
 3. Wnioski są składane Dyrekcji Instytutu w formie elektronicznej oraz podpisanego wydruku wypełnionego formularza, który stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Przyjmowane są wnioski indywidualne lub zbiorowe. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest uczestnictwo w projekcie osób niebędących pracownikami Instytutu (np. doktorantów), zawsze jednak Kierownikiem projektu musi być nauczyciel akademicki zatrudniony w Instytucie.
 5. W ciągu miesiąca od upłynięcia terminu składania wniosków Dyrekcja Instytutu dokonuje ich oceny i decyduje o przyznaniu lub nieprzyznaniu dofinansowania oraz o jego wysokości.
 6. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski zgodne z zasadami wydatkowania środków na działalność badawczą. Przy ich ocenie uwzględniane są następujące kryteria:
  • wartość merytoryczna projektu,
  • przewidywany wpływ planowanych wyników na ewaluację jakości działalności naukowej w dyscyplinach, w których uczestnicy projektu prowadzą badania naukowe,
  • uzasadnienie wysokości wnioskowanej kwoty dofinansowania,
  • zaangażowanie uczestników projektu w działalność naukową i dydaktyczną, a także prace administracyjne na rzecz Instytutu,
  • wpływ wcześniejszych osiągnięć uczestników projektu na ewaluację jakości działalności naukowej w dyscyplinach, w których prowadzą badania naukowe,
  • w przypadku przyznania funduszy w ramach środków na działalność badawczą w latach ubiegłych – sposób ich wykorzystania i rozliczenia.
 7. W przypadku przyznania środków Dyrekcja przekazuje Kierownikowi projektu na piśmie decyzję wraz ze wskazaniem wysokości przyznanej kwoty i ostatecznym terminem jej wykorzystania oraz terminem złożenia sprawozdania z realizacji projektu.
 8. Kierownik projektu finansowanego ze środków na działalność badawczą odpowiada za terminowe wykorzystanie środków, a także przedłożenie Dyrekcji pisemnego sprawozdania z realizacji projektu w formie elektronicznej oraz podpisanego wydruku wypełnionego formularza, który stanowi załącznik 2 do niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku nieprzyznania środków Dyrekcja przekazuje Kierownikowi projektu na piśmie decyzję wraz z uzasadnieniem.

§ 3

W razie nieprzekazania przez Dziekana Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce lub znaczącego zmniejszenia ilości środków na działalność badawczą Dyrekcja Instytutu może zawiesić rozdzielanie środków opisanych w § 2.

§ 4

 1. Dyrekcja Instytutu wydziela fundusz rezerwowy w ramach środków przekazanych do dyspozycji Instytutu Historii Sztuki.
 2. Fundusz, o którym mowa w § 4 pkt 1, jest przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań i tematów badawczych odzwierciedlających główne kierunki działalności naukowej Instytutu, a w szczególności na następujące cele:
  • zakup książek i czasopism do Biblioteki Instytutu,
  • dofinansowanie czasopisma „Ikonotheka”, wydawanego przez Instytut (w tym finansowanie tłumaczeń na język angielski i specjalistycznych obcojęzycznych adiustacji i korekty tekstów naukowych),
  • dofinansowanie publikacji pracowników Instytutu (przede wszystkim rozpraw doktorskich i habilitacyjnych),
  • dofinansowywanie edycji źródeł oraz innych wydawnictw naukowych przygotowywanych przez pracowników Instytutu,
  • dofinansowywanie konferencji organizowanych przez Instytut, a także publikacji ich materiałów,
  • dofinansowywanie działalności naukowej doktorantów oraz studenckich kół naukowych,
  • dofinansowanie kosztów praw autorskich i praw do publikacji fotografii w artykułach autorstwa pracowników Instytutu, które zostały przyjęte do druku w wysoko punktowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych,
  • inne cele związane z działalnością statutową Instytutu.
Załączniki

Ostatnia aktualizacja 14/01/2021