Studia stacjonarne

Program trzyletnich studiów pierwszego stopnia zapewnia uzyskanie podstaw wykształcenia humanistycznego i solidnej, przekrojowej wiedzy z zakresu historii sztuki, jej metod i terminologii. Absolwenci, po przedstawieniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu dyplomowego, otrzymują tytuł licencjata historii sztuki.

Dwuletnie studia magisterskie mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie historyka sztuka. Oferują możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy na temat metodologii historii sztuki, stosowanej terminologii oraz wiodących szkół i kierunków badawczych. W trakcie studiów magisterskich studenci ćwiczą metody analizy, interpretacji, wartościowania, problematyzowania różnych wytworów kultury i zdobywają podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym. Po złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego absolwenci otrzymują tytuł magistra historii sztuki.