Informacje dla dyplomantów

Zasady przygotowania pracy i przebieg obrony

Promotorem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora. Natomiast promotorem pracy magisterskiej może być nauczyciel akademicki ze stopniem doktora habilitowanego. W szczególnych przypadkach dodatkowym opiekunem pracy o funkcji recenzenta może być nauczyciel akademicki spoza Instytutu Historii Sztuki.

Studenci wybierają temat pracy w porozumieniu z prowadzącym seminarium dyplomowe. Promotor zatwierdza go i przedstawia do akceptacji Rady Dydaktycznej wraz z informacją na temat proponowanego recenzenta pracy. Studenci powinni sprawdzić czy zgłoszone przez promotora informacje uzyskały akceptację Rady.

Pod względem merytorycznym praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia ma dowodzić przygotowania studenta do prowadzenia badań naukowych. W pracy należy wykazać się umiejętnością przedstawiania dotychczasowego stanu wiedzy o danym zagadnieniu oraz wyciągania samodzielnych wniosków. Pracę powinna cechować poprawność formalna i warsztatowa.

Praca licencjacka winna stanowić samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia lub zagadnień na podstawie istniejącej literatury przedmiotu, z uwzględnieniem przypisów i bibliografii. Jej minimalna objętość to 36 000 znaków.

Praca magisterska ma dowodzić umiejętności prowadzenia badań naukowych. Powinna ją wyróżniać samodzielność tez, poprawność konstrukcji, logika wywodu oraz poprawność formalna i warsztatowa. Studenci mają za zadanie wykazać się umiejętnością gromadzenia informacji i przedstawiania dotychczasowego stanu wiedzy o danym zagadnieniu.

Praca magisterska winna stanowić samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia lub zagadnień na podstawie istniejącej literatury przedmiotu, z uwzględnieniem przypisów i bibliografii, lub własnych badań. Minimalna objętość pracy to 54 000 znaków.

Po uzyskaniu absolutorium na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz po złożeniu pracy dyplomowej student zdaje egzamin, który przeprowadza komisja w składzie: przewodniczący, promotor, recenzent. W skład komisji, powołanej przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej, wchodzi co najmniej jedna osoba ze stopniem doktora habilitowanego.

Egzamin dyplomowy i obrona pracy mają formę ustną i odbywają się w czasie jednego posiedzenia komisji egzaminacyjnej. Zakres egzaminu licencjackiego obejmuje zagadnienia związane z tematyką i zakresem czasowym pracy licencjackiej. Promotor i recenzent przekazują studentowi trzy tezy egzaminacyjne związane z problematyką pracy licencjackiej do opracowania na co najmniej tydzień przed egzaminem licencjackim. Zakres egzaminu magisterskiego obejmuje zagadnienie związane z tematyką i zakresem czasowym pracy magisterskiej oraz zagadnienie z zakresu historii sztuki ogólnej, określonego specjalizacją tematyczną seminarium magisterskiego. Promotor i recenzent przekazują studentowi trzy tezy egzaminacyjne do opracowania na co najmniej tydzień przed egzaminem magisterskim.

Co trzeba zrobić przed egzaminem dyplomowym?

Najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego należy wysłać mail do Sekcji ds. Studenckich Dziekanatu Wydziału z następującymi danymi:

  • tytułem pracy dyplomowej,
  • datą egzaminu,
  • nazwiskiem przewodniczącego,
  • nazwiskiem promotora,
  • nazwiskiem recenzenta.

Pracownik Dziekanatu wprowadza do systemu APD dane dostarczone przez studenta, otwiera e-obiegówkę w systemie USOS (zakładka DLA WSZYSTKICH) oraz wprowadza do USOS należność w wysokości 60 zł za dyplom. Istnieje możliwość otrzymania odpisu dyplomu w języku angielskim. W tym celu należy zgłosić to i uiścić dodatkową opłatę 40 zł.

Najpóźniej 5 dni przed wyznaczonym egzaminem dyplomowym student wprowadza do systemu APD UW tytuł pracy w języku angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim. Po zatwierdzeniu zmian otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF. Nazwa pliku musi być zgodna z instrukcją zawartą w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 z późniejszymi zmianami, dostępną na stronie www.apd.uw.edu.pl.

Nazwy plików z pracami z historii sztuki powinny mieć następujący format:

3105-LIC-HS-PESEL – w przypadku prac licencjackich

3105-MGR-HS-PESEL – w przypadku prac magisterskich.

Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany. Po wysłaniu plików w interfejsie promotora pojawia się prośba o akceptację wszystkich danych wprowadzonych przez studenta (w tym także pracy dyplomowej).

Najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego do Sekcji ds. Studenckich powinna zostać dostarczona Karta Okresowych Osiągnięć Studenta (KOS) z wyliczoną średnią. Student ma obowiązek zgłoszenia osobie zajmującej się rozliczaniem w Instytucie chęci rozliczenia toku studiów przed obroną. Powinien to zrobić najpóźniej kilka dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.

Data odbioru dyplomu wyświetla się w systemie USOS na koncie absolwenta. Dziekanat może wysłać dyplom pocztą, jeśli absolwent wyrazi taką chęć. W tym celu należy wysłać mail na skrzynkę dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.pl (z adresu, który jest wpisany do USOS) z prośbą o wysłanie dyplomu na podany adres. W wiadomości należy podać swój numer albumu.