Informacje dla dyplomantów

Zasady przygotowania pracy i przebieg obrony

Promotorem pracy licencjackiej i pracy magisterskiej może być nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień doktora, a w szczególnych przypadkach, dodatkowym opiekunem pracy o funkcji recenzenta może być nauczyciel akademicki spoza Instytutu Historii Sztuki.

Wybór tematu pracy przez studenta następuje w porozumieniu z prowadzącym seminarium dyplomowe, który zatwierdza go i przedstawia do akceptacji Rady Dydaktycznej wraz z informacją na temat proponowanego recenzenta pracy. Studenci powinni sprawdzić, czy zgłoszone przez promotora informacje uzyskały akceptację Rady.

Rada Dydaktyczna weryfikuje zgodność tematu pracy dyplomowej z profilem studiów, poziomem kształcenia oraz dyscypliną.

Pod względem merytorycznym praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia ma dowodzić przygotowania studenta do prowadzenia badań naukowych. Natomiast praca dyplomowa na studiach drugiego stopnia ma dowodzić umiejętności prowadzenia badań naukowych.

Pracę licencjacką powinna wyróżniać:
a) umiejętność zgromadzenia dotychczasowego stanu wiedzy o danym
zagadnieniu i wyciągnięcia zeń wniosków;
b) poprawność formalna i warsztatowa.

Pod względem formalnym praca licencjacka powinna stanowić samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia lub zagadnień na podstawie istniejącej literatury przedmiotu, z uwzględnieniem przypisów i bibliografii. Praca powinna mieć objętość co najmniej 36 000 znaków.


Pracę magisterską powinna cechować:
a) samodzielność tez;
b) poprawność konstrukcji, logika wywodu;
c) umiejętność zgromadzenia informacji pozwalających na przedstawienie
dotychczasowego stanu wiedzy o danym zagadnieniu;
d) poprawność formalna i warsztatowa.

Praca magisterska winna stanowić samodzielne opracowanie wybranego zagadnienia lub zagadnień na podstawie istniejącej literatury przedmiotu, z uwzględnieniem przypisów i bibliografii, lub własnych badań. Minimalna objętość pracy to 54 000 znaków.

Po uzyskaniu absolutorium na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz po złożeniu pracy dyplomowej student zdaje egzamin, który przeprowadza komisja w składzie: przewodniczący, promotor, recenzent. W skład komisji, powołanej przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej, wchodzi co najmniej jedna osoba ze stopniem doktora habilitowanego.

Egzamin dyplomowy (tzw. obrona pracy) ma formę ustną. Zakres egzaminu licencjackiego obejmuje zagadnienia związane z tematyką i zakresem czasowym pracy licencjackiej. Promotor i recenzent przekazują studentowi trzy tezy egzaminacyjne związane z problematyką pracy licencjackiej do opracowania na co najmniej tydzień przed egzaminem licencjackim. Zakres egzaminu magisterskiego obejmuje zagadnienie związane z tematyką i zakresem czasowym pracy magisterskiej oraz zagadnienie z zakresu historii sztuki ogólnej, określonego specjalizacją tematyczną seminarium magisterskiego. Promotor i recenzent przekazują studentowi trzy tezy egzaminacyjne do opracowania na co najmniej tydzień przed egzaminem magisterskim.

Co trzeba zrobić przed egzaminem dyplomowym?

Najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego promotor powinien wysłać e-mail do Dziekanatu ds. studenckich (dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.pl) z wnioskiem o powołanie komisji egzaminacyjnej wraz z następującymi danymi: 

imię i nazwisko studenta

tytuł pracy dyplomowej

data i godzina egzaminu dyplomowego

nazwisko przewodniczącego

nazwisko promotora

nazwisko recenzenta

Pracownik Dziekanatu wprowadza do systemu APD dane dostarczone przez promotora, otwiera e-obiegówkę w systemie USOS (zakładka DLA WSZYSTKICH). Istnieje możliwość otrzymania odpisu dyplomu w języku angielskim. W tym celu należy zgłosić to i uiścić dodatkową opłatę 40 zł.

Najpóźniej 5 dni przed wyznaczonym egzaminem dyplomowym student wprowadza do systemu APD UW tytuł pracy w języku angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim. Po zatwierdzeniu zmian otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF. Nazwa pliku z pracą dyplomową może być dowolna..

Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany. Po wysłaniu plików w interfejsie promotora pojawia się prośba o akceptację wszystkich danych wprowadzonych przez studenta (w tym pracy dyplomowej). Promotor zatwierdza je i wysyła pracę do badania w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Następnie otrzymuje informację na adres mailowy o wyniku i zatwierdza wynik badania JSA w systemie APD wchodząc w zakładkę – zarządzanie badaniem (Uwaga: zatwierdzenie pracy i oświadczenia promotora nie jest równoznaczne z zatwierdzeniem raportu JSA). Plik z raportem, który znajduje się w APD, promotor przesyła do Dziekanatu ds. studenckich. W dalszej kolejności promotor zatwierdza pracę, co jest równoznaczne z przekazaniem pracy do recenzji. 

Promotor i recenzent powinni wprowadzić recenzje pracy do APD najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Po zatwierdzeniu recenzja jest widoczna dla studenta. 

Data odbioru dyplomu wyświetla się w systemie USOS na koncie absolwenta. Dziekanat może wysłać dyplom pocztą, jeśli absolwent wyrazi taką chęć. W tym celu należy wysłać e-mail na skrzynkę dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.pl (z adresu, który jest wpisany do USOS) z prośbą o wysłanie dyplomu. W wiadomości należy podać adres do wysyłki i swój numer albumu.


Ostatnia aktualizacja 16/02/2024