Kształcenie

Kształcenie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje dwustopniowe studia stacjonarne oraz niestacjonarne z zakresu historii, teorii i metod badania sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, w ograniczonym stopniu także nowoczesnych mediów plastycznych i fotograficznych oraz filmu. Są one zasadniczo ograniczone chronologicznie i obejmują przede wszystkim dzieje sztuki od wczesnego średniowiecza po sztukę najnowszą. Omawiane są także wybrane zagadnienia związane ze sztuką starożytną. Zakres terytorialny zamyka się w kręgu sztuki europejskiej i jej oddziaływania. Zajęcia wykraczające poza te ramy związane są z badawczymi zainteresowaniami pracowników Instytutu i mają charakter fakultatywny. Duża pula przedmiotów do wyboru pozwala studentom dostosować programu studiów do ich własnych zainteresowań i potrzeb. Ważną częścią prowadzonych w Instytucie kursów jest bezpośredni kontakt ze sztuką, który jest realizowany między innymi poprzez zajęcia w muzeach i galeriach oraz praktyki studenckie w instytucjach kultury.

Od 1994 roku w Instytucie prowadzone jest również Podyplomowe Studium Muzealnicze. Jego celem jest stworzenie polskim muzealnikom możliwości podnoszenia kwalifikacji, pogłębienia wiedzy fachowej oraz jej aktualizacji, co jest niezbędne w obliczu szybko postępujących zmian w organizacji instytucji kultury w Polsce, a także wobec głębokich przekształceń, jakim podlega teoria i praktyka muzealna na świecie. Program Studium dostosowany jest do potrzeb pracowników muzeów i galerii sztuki wszystkich typów.