Kształcenie

Studia na kierunku historia sztuki, prowadzone w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, są skierowane do osób zainteresowanych sztuką i szeroko pojętą kulturą wizualną, otwartych na poznawanie współczesnych i dawnych zjawisk artystycznych oraz ciekawych otaczającego je świata i chętnych do poszerzania swojej wiedzy.

Kształcenie w IHS UW obejmuje dwustopniowe studia stacjonarne oraz niestacjonarne z zakresu historii, teorii i metod badania sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, w ograniczonym stopniu także nowoczesnych mediów plastycznych i fotograficznych oraz filmu. Zajęcia mają formę wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz seminariów. W zależności od rodzaju zajęć efekty uczenia się są weryfikowane i oceniane na podstawie egzaminów, zaliczeń, prac rocznych, esejów lub projektów. Szczegółowe informacje dotyczące efektów uczenia się widnieją w programach studiów oraz w sylabusach przedmiotów dostępnych w systemie USOS.

Program trzyletnich studiów pierwszego stopnia zapewnia uzyskanie podstaw wykształcenia humanistycznego i solidnej, przekrojowej wiedzy z zakresu historii sztuki od wczesnego średniowiecza po sztukę najnowszą, z uwzględnieniem wybranych zagadnień związanych ze sztuką starożytną i pozaeuropejską, oraz jej metod i terminologii. Ważną częścią prowadzonych w Instytucie kursów jest bezpośredni kontakt ze sztuką, który jest realizowany między innymi poprzez zajęcia dydaktyczne odbywające się w muzeach i galeriach sztuki, praktyki terenowe na drugim roku studiów oraz praktyki studenckie w instytucjach kultury, które realizują studenci trzeciego roku. Absolwenci studiów pierwszego stopnia, po przedstawieniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu dyplomowego, otrzymują tytuł licencjata historii sztuki.

Dwuletnie studia magisterskie mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w zawodzie historyka sztuki. Oferują możliwość zdobycia pogłębionej wiedzy na temat metodologii historii sztuki, stosowanej terminologii oraz wiodących szkół i kierunków badawczych. W trakcie studiów magisterskich studenci ćwiczą metody analizy, interpretacji, wartościowania, problematyzowania różnych wytworów kultury i zdobywają podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym. Po złożeniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu dyplomowego absolwenci otrzymują tytuł magistra historii sztuki.

Absolwenci kierunku historia sztuki mają rozległą wiedzę humanistyczną, znajomość i dobre rozumienie zjawisk historyczno-artystycznych i są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach naukowo-akademickich, muzealnych, galeryjnych oraz edukacyjno-popularyzatorskich.

Od 1994 roku w Instytucie prowadzone jest również Podyplomowe Studium Muzealnicze. Jego celem jest stworzenie polskim muzealnikom możliwości podnoszenia kwalifikacji, pogłębienia wiedzy fachowej oraz jej aktualizacji, co jest niezbędne w obliczu szybko postępujących zmian w organizacji instytucji kultury w Polsce, a także wobec głębokich przekształceń, jakim podlega teoria i praktyka muzealna na świecie. Program Studium dostosowany jest do potrzeb pracowników muzeów i galerii sztuki wszystkich typów.

Od roku akademickiego 2022/2023 w Instytucie prowadzone są magisterskie studia stacjonarne na kierunku Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej. Studia oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznanie narzędzi humanistyki cyfrowej oraz ich użyteczności dla poszczególnych dyscyplin nauk humanistycznych (nauki o sztuce, historia, archeologia, nauki o kulturze i religii).

Studia mają zarówno przygotowywać do przyszłej pracy naukowej, jak również wyposażać absolwentów niewiążących swej przyszłości z nauką w kompetencje, które otworzą przed nimi szansę realizacji kariery zawodowej w wielu różnych obszarach rynku pracy. Profil absolwenta odpowiada kompetencjom wymaganym w pracy w środowisku pozaakademickim i poza edukacją formalną na stanowiskach pracy w instytucjach kultury, administracji publicznej (centralnej i lokalnej), a także w instytucjach pożytku publicznego zajmujących się kulturą w najszerszym tego słowa znaczeniu. Umiejętności wyniesione ze studiów będą użyteczne w zawodach związanych z dziennikarstwem, zarządzaniem wiedzą i zasobami kulturowymi, a także marketingiem, reklamą i komunikacją społeczną.Ostatnia aktualizacja 31/01/2023