dr hab. Iwona Luba, prof. ucz.

Prowadzi badania nad sztuką polską i europejską  XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem awangardy i sztuki oficjalnej. Organizatorka wystawy Rok 1955 (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, Królikarnia, 2005). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Lanckorońskich. Członkini Rady Naukowej Instytutu Historii Sztuki UW, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej, współza­łożycielka i członkini Stowarzyszenia Przyjaciół Olimpiady Artystycznej.

Publikacje
Książki
 • Dialog nowoczesności z tradycją. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego, Neriton, Warszawa 2004 (ss. 287)
 • Rok 1955, katalog wystawy, Królikarnia, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, 22 lipca – 11 września 2005, Warszawa 2005 (ss. 143)
 • Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej, Neriton, Warszawa 2012 (ss. 346)
 •  Berlin. Szalone lata dwudzieste. Życie nocne i sztuka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013 (ss. 286)
 • Awangarda w CBWA. Wystawy Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego, Henryka Stażewskiego, Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej w latach 1956-1969, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2017, ISBN 9788364714542 (ss. 172)
 • Wspólnie z Ewą Pauliną Wawer, Władysław Strzemiński – zawsze w awangardzie. Rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2017, ISBN 9788363820572 (ss. 278)
Książki pod redakcją naukową
 • De Chirico, Teksty o sztuce. Wybór, wstęp (ss. 24) i opracowanie I. Luba, przekład M. Salwa, WUWa, Warszawa 2012 (ss. 170)
 • Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, wprowadzenie, opracowanie i red. naukowa I. Luba, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2016 (ss. 341)
Artykuły w czasopismach punktowanych
 • Szkoła Warszawska 1929-1939. Przyczynek do badań nad ugrupowaniami artystycznymi w Polsce międzywojennej, „Ikonotheka“ 1996, nr 10, s.115–133.
 • W stronę ikony – mistycyzm czy stylizacja? „Bizantynizm” w malarstwie polskim lat 1910 – 1940, „Biuletyn Historii Sztuki“ 2000, s. 545–574.
 • Typ „renesansowego” portretu w malarstwie dwudziestolecia międzywojennego, „Studia Litteraria Polono-Slavica”, 7: Portret – Akt – Martwa Natura, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2002, s. 91–101.
 • W duchu historyzmu – Ludomir Sleńdziński i klasycyzm wileński, „Ikonotheka” 2002, nr 15, s. 145–171.
 • „Rok 1955”. Malarstwo lat 1950. wobec „odwilży”, „Pinakotheka” Moskwa 2005, nr 20-21, s. 205–206. (wersja polska i rosyjska)
 • Malarstwo monumentalne II Rzeczypospolitej, “Biuletyn Historii Sztuki” 2008, nr 3-4, s. 479-512.
 • Pałac Rządowy na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 1929. Propagandowa funkcja sztuki, “Biuletyn Historii Sztuki” 2009, nr 4, s. 437-464.
 • Pejzaż australijski, 1923, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. Antropologia Kultury, Etnografia, Sztuka” R: LXV 2011, nr 2-3, s. 349-355.
 • Paradoks sztuki narodowej i modernizmu. Władysław Strzemiński laureatem nagrody artystycznej miasta Łodzi w roku 1932, „Biuletyn Historii Sztuki” 2012, nr 3/4, s. 707–732.
 • Paradoks sztuki oficjalnej. Polsko-rosyjsko-radziecki galimatias, „Sztuka Europy Wschodniej / Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe” 2014, t. 2: Polska – Rosja: Sztuka i historia. Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX-XXI wieku, WarszawaToruń 2014, s. 235 – 245.
 • wspólnie z E.P. Wawer, Strzemiński i Witkacy. Długa historia krótkiego spotkaniaStrzemiński i Witkacy. Długa historia krótkiego spotkania, „Sztuka Europy Wschodniej/ Искусство Восточной Европы / Art of the East Europe” 2015, t. 3: Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej 1815–1990. Materiały I Sympozjum Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki w Toruniu, Toruń, 27–28.06.2013, red. J. Malinowski, I. Gavrash, D. Ziarkowski, Warszawa–Toruń 2015, s. 167–172.
 • wspólnie z E.P. Wawer, Władysław Strzemiński i Wielka Wojna, „Rocznik Historii Sztuki” 2015, Tom XL, s. 94–117.
 • Kobro and Strzemiński: Łódź – Warsaw – Paris (1956–1957), „Ikonotheka” 2016, nr 26, s. 137–166.
 • Romantyczny Józef Piłsudski, „Akcent” 2017, nr 5 (150), s. 267-277.
 • Avant-Garde in the State – Avant-Garde for the State. The Second Republic of Poland 1918–1939, “Acta Academiae Artium Vilnensis” (AAAV) 94: 2019: Menas valstybėje – valstybė mene. Arts in the State – The State in Arts, Vilnius 2019, s. 166-199.
Rozdziały monografii
 •  Архипенко відкритий Аполлінером в „кубістичному” Парижі, w: Oлександр Apхипeнкo, Kиїв 2001, s. 33–37 (j. ukraiński).
 • Heliografika Karola Hillera i jej symboliczna geneza, w: Karol Hiller 1891 – 1939. Nowe widzenie. Malarstwo, heliografika, rysunek, grafika. Katalog wystawy. Muzeum Sztuki w Łodzi, listopad 2002 – marzec 2003, opracowanie i redakcja Z. Karnicka i J. Ładnowska, Łódź 2002, s. 9–15.
 • Die Wilnaer Schule und der „Klassizismus” Ludomir Sleńdzińskis, w: Der neue Staat. Polnische Kunst zwischen Experiment und Represantation 1918 – 1939, Katalog wystawy, Leopold Museum, Wien 2003, s. 202.
 • Die Heliografien Karol Hillers, w: Der neue Staat. Polnische Kunst zwischen Experiment und Represantation 1918 – 1939, Katalog wystawy, Leopold Museum, Wien 2003, ss. 286–287.
 • ГeлиографикΚароля Хиллepa и её cимвoлистский генезис, w: Cимвoлизм в авангарде, Москва 2003, s. 295-309.
 • Польский конструктивизм и польский экспрессионизм: пробема взаимоотношений, w: Pyccкий авангapд 1910-1920-x годои и проблемы экспрессионизмa, Mocква 2003, s. 432-439 (j. rosyjski).
 • „Pierwsze akordy rzeźby”. Guillaume Apollinaire o paryskiej twórczości Aleksandra Archipenki, w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005, s. 281–284.
 •  Spór o klasycyzm. Wokół artykułu Henryka Stażewskiego „O tradycji, modernizmie i klasycyzmie (Odpowiedź prof. Ślendzińskiemu)”, w: W kręgu Rytmu. Sztuka polska lat dwudziestych, pod. red. Katarzyny Nowakowskiej-Sito, Warszawa 2006, s. 125–140.
 • Pereat mundus vivat ars, w: Na granicy światów. Katalog wystawy twórczości Jana Gotarda 1898-1943, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2006, s. 37–49.
 • „Maski” wobec nowej sztuki, w: Sztuka lat 1905-1923 – malarstwo, rzeźba, grafika, krytyka artystyczna, pod red. M. Geron i J. Malinowskiego, Toruń 2006, s. 82–87.
 • Wystawa jako wizerunek państwa. Pawilon radziecki na Międzynarodowej Wystawie Sztuk Dekoracyjnych w Paryżu 1925 – z polskiej perspektywy, w: Wystawa paryska 1925. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN. Warszawa, 16-17 listopada 2005 roku, red. naukowa J.M. Sosnowska, Warszawa 2007, s. 129–138.
 • Польская живопись II Peчи Посполиой – между классицизмом и авангардом, w: Польская культура в зеркале веков, Москва 2007, s. 311–356 (j. rosyjski).
 • Komitet Paryski contra Bractwo Św. Łukasza, w: Wyprawa w dwudziestolecie, red. K. Nowakowska-Sito, kat. wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie 2008, Warszawa 2008, s. 172-182.
 • “Z ideologią naszą nie jesteśmy odosobnieni” Wileńskie Towarzystwo Artystów Plastyków i Bractwo św. Łukasza, w: Ludomir Sleńdziński i szkoła wileńska, oprac. W. Odorowski, kat. wystawy, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2008, s. 29-37.
 • Stalowa Wola – „miasto ziszczonej tęsknoty”. Centralny Okręg Przemysłowy w propagandzie słownej i wizualnej ostatnich lat II Rzeczypospolitej, w: Miasto Stalowa Wola. Unikatowy zespół urbanistyczno-architektoniczny z końca lat 30. XX wieku, praca zbiorowa, red. naukowa Anna Sieradzka, Stalowa Wola 2008, s. 52-65.
 • Przeszłość przyszłości, czyli o nieodzowności tradycji, w: Przyszłość tradycji, t. 6, z serii Kultura i przyszłość, red. S. Krzemień-Ojak, Białystok 2008, s. 215-227.
 • Sztuka jako reprezentacja. Pawilon jako wizerunek państwa. Polska i państwa ościenne w Paryżu 1937 roku, w: Wystawa paryska 1937. Materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN. Warszawa, 22-23 października 2007 roku, red. naukowa J.M. Sosnowska, Warszawa 2009, s. 74-88.
 • Oblicza socrealizmu i odwilży w malarstwie polskim, w: Za żelazną kurtyną. Sztuka oficjalna i niezależna w Związku Radzieckim i w Polsce 1945-1989, praca zbiorowa pod red. Piotra Nowickiego, Warszawa 2010, s. 79-90. (
 • Oblici socrealizma i period „otapanja” u Polskom slikarstvu, w: Iza gvozdene zavese. Zvanična i niezavisna umetnost u Sovjetskom Savezu i Poljskoj 1945-1989, Varšava 2010, s. 74-85 (j. serbski)
 • The Faces of Socialist Realism and Subsequent Liberalisation in Polish Painting, w: Behind the Iron Curtain. Official and Independent Art. in the Soviet Union and Poland 1945-1989, Warsaw 2010, s. 77-88.
 • Bracia formiści – Zbigniew i Andrzej Pronaszkowie, w: Pronaszkowie. Przestrzenie teatru, katalog wystawy 9 grudnia 2011 – 31 stycznia 2012, Muzeum Teatralne w Warszawie, Warszawa 2011, s. 13-19.
 • Imperatyw nowoczesności (w sztuce polskiej lat 50.), w: Wizje nowoczesności. Lata 50. i 60. – wzornictwo, estetyka i styl życia, Warszawa 2012, s. 9-20.
 • Pomnik Zjednoczenia Ziem Polskich w Gdyni, w: Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918–1939, red. D. Konstantynów i M. Omilanowska, Gdańsk 2012, s. 210–229.
 • Pawilon polski na Wystawie Światowej w Nowym Jorku 1939 jako element polityki państwa polskiego wobec Polonii, w: Wystawa nowojorska 1939, pod red. Joanny M. Sosnowskiej, Warszawa 2012, s. 118–133.
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zdobywa Wawel. Malowidła i projekty Sal Kawalerii, Artylerii i Piechoty na Wawelu; w: Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904–1944, red. naukowa: Jola Gola, Maryla Sitkowska, Agnieszka Szewczyk, katalog wystawy Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 4 czerwca – 26 sierpnia 2012, Warszawa 2012, s. 366–373.
 • Kapista na terytorium wroga, czyli Jan Cybis w Kazimierzu Dolnym, w: Jan Cybis. Kapista na terytorium wroga, oprac. Waldemar Odorowski, Dorota Seweryn-Puchalska, katalog wystawy, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Kazimierz Dolny 2012, s. 9–17.
 • The Propaganda of Polish Art Abroad in 1918-1939, w: Poland – China: Art and Cultural Heritage. First Conference of Polish and Chinese Historians of Art, Cracow, September 14th – 16th , 2009, wersja angielska, edited by Joanna Wasilewska, Kraków 2011, s. 95–104; wersja chińska: Shanghai Jinxiu Wenzhang, Shanghai 2012 (ISBN 978-7-5452-0351-6) red. Marcin Jakoby, s. 107–113.
 • Polityka artystyczna MSZ w II Rzeczypospolitej – na przykładzie wystaw sztuki polskiej w ZSRR i w III Rzeszy Sztuka i dyplomacja, w: Sztuka i dyplomacja. Związki sztuki i polskiej dyplomacji w epoce nowożytnej, pod red. M. Kuhnke, MSZ i SHS, Warszawa 2014, s. 153170.
 • Sztuka Bractwa św. Łukasza w służbie państwa, w: Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939, red. naukowa Ulrich Schmid, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 343360 (także dostęp online: homepage.ruhr-uni-bochum.de/ulrich…/15_10092009_Bractwo.doc).
 • Historienbilder und Männerbund. Die Bruderschaft des Heiligen Lukas, w: Schwer, Kreuz und Adler. Die Ästhetik des nationalistischen Diskurses in Polen (1926–1939). Herausgegeben von Ulrich Schmid unter Mitwirkung von Isabelle Vonlanten und Sabina Schaffner, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2014, s. 389 – 408.
 • Koncepcja muzeum sztuki nowoczesnej według Władysława Strzemińskiego – próba rekonstrukcji, w: Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia, t. 1, red. A. Jach, K. Słoboda, J. Sokołowska, M. Ziółkowska, Łódź 2015, s. 66–83.
 • Utworzenie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej „a.r.” – kontekst polski, w: Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia, t. 1, red. A. Jach, K. Słoboda, J. Sokołowska, M. Ziółkowska, Łódź 2015, s. 16–35.
 • Wprowadzenie do nowej edycji „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego, w: Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, red. naukowa I. Luba, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2016, s. 7-41.
 • Iwona Luba, Krzysztof Stefański, Chapter 11 [tytuł tylko po chińsku, Sztuka polska 1918-1939], w: The History of Polish Art. [tytuł po angielsku i chińsku], Shanghai Joint Publishing Company Limited, Shanghai 2016, s. 530-579; ISBN 9787542655578 (j. chiński).
 • Ивона Люба, «Квадраты, параллелепипеды, кубы». Символизм Андрея Белого и его влияние на супрематизм Казимирa Малевичa, w: Символизм – новые ракурсы, Cост. и отв. ред. И.Е. Светлов. М.: Канон-Плюс, 2017. 640 с., ил. c. 472-484, ISBN 978-5-88373-509-6, (j. rosyjski).
 • Art of Diplomacy, Diplomacy of Art during the Second Polish Republic (1918-1939), w: Polish Diplomacy Art and Architecture 1918-1939, ed. M. Kuhnke, Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, Warsaw 2017, s. 5-24 (ISBN 978-83-65427-595)
 • The Ministry of Foreign Affairs’ Policy Regarding the Arts in the Second Polish Republic: Polish Art Exhibitions in the Soviet Union and the Third Reich, w: Polish Diplomacy Art and Architecture 1918-1939, ed. M. Kuhnke, Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, Warsaw 2017, s. 101-114 (ISBN 978-83-65427-595)
 • Organiczność i natura kosmosu w dyskursie awangardy w Polscew: Awangarda i doświadczenie przyrody, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2017, s. 209-231.
 • Organicity and the Nature of Cosmos in the Avant-garde Discourse in Polandw: Superorganism, The Avant-Garde and the Experience of Nature, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2017, s. 209-231.
 • Ein später Widerhall früher Inspirationen. Über das Schaffen des polnischen Schülers von Otto Mueller: Jan Cybis, w: Mentor. Magier. Otto Mueller und sein Netzwerk in Breslau. Herausgegeben von Dagmar Schmengler, Agnes Kern und Lidia Głuchowska, Berlin 2018, S. 296-303.
 • A Return to the Past, a Return to the Present: Kazimir Malevich in Kyiv, in: Kazimir Malevich: Kyiv Aspect, Tetyana Filevska, Rodovid, Kyiv 2019, ISBN 978-617-7482-31-3, pp. 18-31.
 • Повернутися до минулого; повернутися до сучасності. Казимир Малевич у Києві, w: Kazimir Malevich: Kyiv Aspect/ Казимир Малевич. Київський аспект, Tetyana Filevska, Rodovid, Kyiv 2019, ISBN 978-617-7482-31-3, s. 18-31 (j. ukraiński).
 • «От импрессионистского хаоса к миру формы и конструкции», или Василий Шухаев, Александр Яковлев и их польские эпигоны, w: Василий Шухаев: искусство, судьба, наследие: Коллективная монография / Под науч. ред. Е.П. Яковлевой; сост.: Е.Н. Каменская, Е.П. Яковлева. – М.: БуксМАрт, 2019. С. 122–139. (всего 376 с.: ил.) ISBN 978-5-907043-45-9 (j. rosyjski)
 • Industria w kulturze i sztuce II Rzeczypospolitej, w: Konteksty nieoczywiste. Materiały pokonferencyjne, red. M. Skrzypek, L. Krzyżanowski, Muzeum Śląskie, Katowice 2019, s. 53-72. ISBN 978-83-65945-09-9
Pozostałe
 •  „Poznanie wyższych światów” czyli kosmos w sztuce nowoczesnej, „Magazyn Podkowiański” 2003, nr 3/4 (41/42), s. 20-22.
 • 9 gloss – mini esejów o artystach w: Mistrzowie malarstwa w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 1904-2004, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2004, wersja językowa polsko-angielska: Tadeusz Dominik, s. 155-156; Wojciech Fangor, s. 157; Stefan Gierowski, s. 157, Zbigniew Gostomski, s. 158; Aleksander Kobzdej, s. 158; Łukasz Korolkiewicz, s. 159; Jarosław Modzelewski, s. 161-162; Aleksander Rafałowski, s. 166; Ryszard Winiarski, s. 173.
 • Socrealizm w malarstwie polskim, w: Socrealizm, katalog wystawy, Galeria Miejska BWA Bydgoszcz, 19.10 – 31.12.2005, Bydgoszcz 2005, s. 13–16.
 • Bibliografia publikacji Marii Poprzęckiej,w: Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005, s. 473–479. (wspólnie z M. Czapelskim)
 • 4 hasła do Sztuka XX wieku w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, red. D. Folga-Januszewska, kat. wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie 2006, Warszawa 2006: Środowisko lwowskie, s. 104-105; II Grupa Krakowska, s. 106-108; Socrealizm, s. 121-122; Stefan Gierowski, s. 165.
 • Oblicza socrealizmu, w: Galeria sztuki XX wieku. Odsłony kolekcji. Przewodnik. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2007, s. 43–48 (wersje: polska i angielska).
 • Grupa 55, w: Galeria sztuki XX wieku. Odsłony kolekcji. Przewodnik. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2007, s. 58–62 (wersje: polska i angielska).
 • “Arsenał”, w: Galeria sztuki XX wieku. Odsłony kolekcji. Przewodnik. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2007, 68–72 (wersje: polska i angielska).
 • Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Self-portrait. Autoportret, w: Paintings from Poland. Symbolism to Modern Art (1880–1939). Malarstwo polskie. Od symbolizmu do sztuki nowoczesnej (1880–1939), exhibition catalogue, National Gallery of Ireland, Dublin 2007, s. 150–151.
 • Konrad Winkler, Man’s Head. Głowa mężczyzny, w: Paintings from Poland. Symbolism to Modern Art (1880–1939). Malarstwo polskie. Od symbolizmu do sztuki nowoczesnej (1880-1939), exhibition catalogue, National Gallery of Ireland, Dublin 2007, s. 168–169.
 • Eugeniusz Zak, Dancer (Clown). Tancerz (Pajac), w: Paintings from Poland. Symbolism to Modern Art (1880–1939). Malarstwo polskie. Od symbolizmu do sztuki nowoczesnej (1880-1939), exhibition catalogue, National Gallery of Ireland, Dublin 2007, s. 174–176.
 • Karol Hiller, Composition 214 A. Kompozycja 214 A, w: Paintings from Poland. Symbolism to Modern Art (1880–1939). Malarstwo polskie. Od symbolizmu do sztuki nowoczesnej (1880–1939), exhibition catalogue, National Gallery of Ireland, Dublin 2007, s. 188–190.
 • Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Still Life (Pots). Martwa natura (Garnki), w: Paintings from Poland. Symbolism to Modern Art (1880–1939). Malarstwo polskie. Od symbolizmu do sztuki nowoczesnej (1880–1939), exhibition catalogue, National Gallery of Ireland, Dublin 2007, s. 194–196.
 • Romuald Kamil Witkowski, Still Life – Herrings. Martwa natura – Śledzie, w: Paintings from Poland. Symbolism to Modern Art (1880–1939). Malarstwo polskie. Od symbolizmu do sztuki nowoczesnej (1880–1939), exhibition catalogue, National Gallery of Ireland, Dublin 2007, s. 198–199.
 • Młodzieńcza twórczość Józefa Gosławskiego – próba rekonstrukcji, w: Józef Gosławski: rzeźby, monety, medale, Warszawa 2009, s. 14-16.
 • noty katalogowe, w: Sztuka wszędzie. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1904–1944, red. naukowa: Jola Gola, Maryla Sitkowska, Agnieszka Szewczyk, katalog wystawy Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 4 czerwca – 26 sierpnia 2012, Warszawa 2012.
 • Urzędnik, który wspierał awangardę. O Przecławie Smoliku z Iwoną Lubą, badaczką jego bogatej aktywności rozmawia Aleksandra Jach, Stulecie Awangardy w „NN6T”, „NN6T” 2017, nr 114, s. 1-7.
 • Wprowadzenie do „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego, przedruk w: https://magazynszum.pl/krytyka/wprowadzenie-do-nowej-edycji-teorii-widzenia-wladyslawa-strzeminskiego [dostęp: 28.11.2017].
 • Opracowania naukowe wystaw w ramach projektu badawczego NPRH, opublikowane na stronie Zachęty Narodowej Galerii Sztuki; https://zacheta.art.pl/pl/dokumentacja-i-biblioteka/projekt-badawczy:
 • Historia polskiego godła w II RP (4 noty opublikowane w książce: J. Górski, Znak twój. Dzieje polskiego godła i herbu, Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2018), s. 130-133; 138-141.
 • Nowy Babilon, czyli Berlin złotych lat dwudziestych, Berlin, „Magazyn Conrad” 02/2019, dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 38/2019 z 16.09.2019, wersja elektroniczna: https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/iwona-luba-20597.

Ostatnia aktualizacja 26/01/2022