dr hab. Jerzy Pysiak, prof. ucz.

Ur. 1970; magisterium na UW 1994, doktorat tamże 1999. Habilitacja w roku 2013 na Wydziale Historycznym UW. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1999 r. jako adiunkt.
Od 1994 do 2004 sekretarz Zakładu Historii Średniowiecznej; od 1994 sekretarz Mediewistycznego i Nowożytnego Seminarium Doktorskie Instytutu Historycznego UW.
Stypendysta Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu (1997, 2004), Stypendysta Rządu Francuskiego (École des Hautes Études en Sciences sociales, Paryż, 1999), Katholieke Universiteit Leuven (Lowanium – Belgia 1997, 2002, 2005); Fundacji Lanckorońskich (Rzym 2002); Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale w Poitiers (2003, 2004, 2005, 2006).

 • 2000, 2003, 2005, 2009, 2011 i 2015 – maître de conférences invité w École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryżu.
 • 2011 – wykładowca w Département Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie na Uniwersytecie w Nantes
 • 2014 – professeur invité na Uniwersytecie Lumière – Lyon  II (CIHAM, Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux, UMR 5648).
 •  2014, 2015, 2016 i 2017 – wykładowca goszczący na Uniwersytecie Komenskiego w Bratysławie – Katedra slovenských dejín, Katedra všeobecných dejín.
 •  2016 – Directeur d’études associé Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (Paris), gościnnie w Groupe d’Anthropologie Historique de l’Occident Médiéval (GAHOM, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris).

Laureat pierwszej edycji Nagrody Fundacji im. Aleksandra Gieysztora 2002; laureat pierwszej edycji Stypendium naukowego PZU Życie dla młodych nauczycieli akademickich UW 2003; od 2003 koordynuje prace Zespołu do Badań nad Kulturą Łacińską w Średniowieczu „Aquila volans”; od 2003 członek Editorial Board „European Review of History / Revue Européenne d’Histoire”.

W latach 2002-2010 sekretarz Rady Naukowej IH UW; w latach 2006-2012 koordynator programu LLP Erasmus w IH UW (od 2009 – ds. współpracy zagranicznej i wymiany pracowników naukowych i administracyjnych), a w latach 2008-2012 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds. Programu LLP Erasmus.
Od 2009 r. kierownik międzyuniwersyteckich studiów magisterskich II stopnia w dziedzinie historii średniowiecznej i archeologii średniowiecznej (międzynarodowe konsorcjum Histarmed) na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2012 do 2016 r. Pełnomocnik Dyrektora IH UW ds. Kontaktów Zagranicznych oraz Koordynator ds. mobilności na Wydziale Historycznym i w IH UW.
Od 2016 r. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds. Współpracy z Zagranicą i Wydziałowy Koordynator mobilności.

Członek Eurias Fellowship Programme Selection Committee na rok 2018/2019 (przedstawiciel Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych).

 • W 2013 r. otrzymał przyznawaną przez JM Rektora UW i Dziekana Wydziału Historycznego UW Nagrodę Clio I stopnia za książkę Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii i świętych w kapetyńskiej Francji, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
 • W 2014 r. otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za rozprawę habilitacyjną pt. Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii i świętych w kapetyńskiej Francji, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
Monografie
 • Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii i świętych w kapetyńskiej Francji, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012, 472 s., (Nagroda Clio I stopnia – 2013, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP – 2014)
 • [red.] Monarchia w średniowieczu – władza nad ludźmi, władza nad terytorium, red. J. Pysiak, A. Pieniądz-Skrzypczak, M. R. Pauk, Warszawa-Kraków 2002
 • [red.] Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, red. A. Pieniądz-Skrzypczak, J. Pysiak, Warszawa 2005, 460 s.
 • [red.] Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, Warszawa 2010
 • [red.] Europejczycy, Afrykanie, Inni. Studia ofiarowane Profesorowi Michałowi Tymowskiemu, red. B. Nowak, M. Nagielski, J. Pysiak, Warszawa 2011
Wybrane artykuły
 • Ludwik Święty: portret hagiograficzny idealnego władcy, „Kwartalnik Historyczny”, t.103, nr 4/1996, s.57-86
 • Król i bestia. Cudowne i tajemnicze spotkania władców ze zwierzętami, „Przegląd Historyczny”, t.91, 4/2000, s.505-518
 • Wielkie Stulecie Francji – XIII wiek, w: Rozkwit średniowiecznej Europy, red. Henryk Samsonowicz, Warszawa 2001, s.140-197
 • Królewski kult Korony Cierniowej we Francji Ludwika Świętego, „Roczniki Historyczne”, t.67, 2001, s.7-28 (Nagroda im. Aleksandra Gieysztora 2002)
 • Sakralizacja władzy królewskiej w ideologii monarchicznej Kapetyngów w XII-XIV wieku, w : Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, pod red. J.Pysiaka, A.Pieniądz-Skrzypczak i M.R.Pauka, Warszawa-Kraków 2002, s.251-286
 • Philippe Auguste – roi de la fin des temps?, „Annales. Histoire, Sciences sociales”, t.57; nr 5/2002, s.1165-1189
 • Pogańska przeszłość Franków w świetle kilku kronik francuskich z czasów Filipa Augusta i Ludwika Świętego, „Kwartalnik Historyczny”, t.110, 1/2003, s. 5-28
 • Filip August, Paryż i trojańskie korzenie Królestwa Francji, „Przegląd Historyczny”, 95, 4/2004, s. 485-492
 • Kult relikwii Męki Pańskiej w ideologii władzy monarszej we Francji i w Anglii w XIII wieku. Ludwik Święty i Henryk III, w: Sacrum. Obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym, red. J. Pysiak, A. Pieniądz, Warszawa 2005, s. 281-303
 • De la Lutèce des Troyens au Paris des Capétiens. Philippe Auguste et l’origine troyenne du Royaume de France, w: Le Sacre d’une capitale. Paris vu par les écrivains, les historiens et les voyageurs, Actes du colloque organisé par l’Institut d’Études romanes à l’Université de Varsovie du 3 au 5 juin 2002 en coopération avec l’Université Paul-Valéry Montpellier III. Textes réunis et établis par Z. Naliwajek et J. Żurowska, Varsovie 2005, s. 11-22
 • Die heidnische Vergangenheit der Franken in der Geschichtsschreibung der Kapetinger zur Zeit Philipp Augusts und Ludwigs des Heiligen, w: Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa. Dziejopisarstwo dworskie w średniowiecznej Europie, Toruń 2006, s. 73-92
 • Gest monarchy i wizualizacja symboliki rytuałów związanych z kultem relikwii – translatio i ostensio reliquiarum, „Przegląd Historyczny”; t. 97, nr 2/2006, s. 165-186
 • The Monarch’s Gesture and Visualisation of Rituals Associated with the Cult of Relics, „Acta Poloniae Historica”, t. 96 (2/2007), s. 23-55
 • Karolińska legenda relikwii Korony Cierniowej z opactwa Saint-Denis, w: Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata, Warszawa 2008, s. 169-189
 • Teatralizacja kultu relikwii w średniowieczu, w: Obrzęd, teatr, ceremoniał w dawnych kulturach, red. J. Olko, Warszawa 2008, s. 31-44
 • Kult relikvií umučení Páně v ideologii královské vlády ve Francii a v Anglii ve 13. století: Ludvík Svatý a Jindřich III, w: Kristova Trnová Koruna. Paříž, Sainte-Chapelle a dvorské umění svatého Ludvíka, red. P. Kováč, Stavitelé Katedrál, t. 2, Praha 2009, s. 209-234
 • Wyprawa Karola Wielkiego na Wschód i cudowne uzdrawianie skrofułów przez króla Francji, w: Christianitas Romana. Studia ofiarowane Profesorowi Romanowi Michałowskiemu, red. K. Skwierczyński, Warszawa 2009, s. 215-233
 • Epitafia w społeczeństwie karolińskim. Na marginesie książki Cécile Treffort, Mémoires carolingiennes. L’épitaphe entre célebration mémorielle, genre littéraire et manifeste politique (milieu VIIIe-début XIe siècle), Rennes 2007, „Kwartalnik Historyczny”, CXVII, 2010, z. 1, s. 39-48
 • Polityczne aspekty kultu świętego Olafa i relikwii Korony Cierniowej w norweskim konflikcie gregoriańskim (druga połowa XII – początek XIV wieku), w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, Warszawa 2010, s. 526-553
 • Anonyme de BéthuneChroniques de NormandieLeo of OstiaMichele da VicoNithardOdo of DeuilPoeta SaxoRalph of Caen, w: Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. R.G. Dunphy, Brill, Leiden–Boston 2010, t. I – II, s.v.
 • Z legendarnej historii Karola Wielkiego: akwizgrański żywot św. Karola Wielkiego (Biblioteka Narodowa II 12 511) na tle recepcji Iter Hierosolimitanum Karoli Magni w XII wieku, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, t. 42, 2011, s. 231-272
 • Les origines de la légende de la translation des reliques de la Couronne d’Epines en Occident par Charlemagne, w: Hagiographie, idéologie et politique au Moyen Age en Occident par Charlemagne. Actes du colloque international du Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers, 11-14 septembre 2008, wyd. E. Bozóky, Collection Hagiologia. Études sur la Sainteté en Occident – Studies on Western Sainthood, t. VIII, Brepols, Turnhout 2012, s. 477-501
 • Histoire mondiale – metoda czy idea? Relikwie jako globalny fenomen cywilizacji, w: P. Boucheron, N. Delalande, Spotkanie ze światem. Eseje o historii globalnej, przekład i redakcja naukowa J. Pysiak, Warszawa 2013, s. 115-125 
 • Zagadkowe Senlis – „święte miasto Kapetyngów”?, in: Katedra, Ratusz, Dwór. Wielkie miasta a władza a władza świecka i kościelna w kulturze średniowiecznej Europy. Materiały XXXIII Seminarium Mediewistycznego im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej, 29 listopada – 1 grudnia 2012 w Poznaniu, pod red. J. Kowalskiego i T. Ratajczaka, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Historii Sztuki, t. 40, Poznań 2014, s. 201-222
 • Henryk Samsonowicz – szkic do portretu, in: Henryk Samsonowicz, Studia z dziejów miast w średniowieczu, Poznań 2014, s. 341-350
 • Mýtické origines gentium vo včasnostredovekej Západnej Európe, in: Martin Homza, Adam Mesiarkin (wyd.), Symboly a mýty národov v stredoveku a novoveku, t. 2, Bratislava, Univerzita Komenského, 2015, s. 18-27
 • En Pologne, „c’est-à-dire nulle part”, in: Jacques Revel et Jean-Claude Schmitt (ed.), Une autre histoire. Jacques Le Goff (1924-2014), Paris, Éditions de l’EHESS, 2016, s. 97-108
 • Gdzie jest święty Dionizy? Kapetyńsko-ratyzboński spór o autentyczność relikwii św. Dionizego w roku 1053, w: Na szlakach dwóch światów. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Hauzińskiemu, pod red. A. Teterycz-Puzio, Słupsk 2016, s. 319-336
 • [współautorstwo] Europa. Nasza historia, t. 1, Od prahistorii do średniowiecza, polsko-niemiecki podręcznik do gimnazjum, Warszawa 2016, s. 260

Ostatnia aktualizacja 17/03/2022