dr Kamila Dworniczak

Ur. 1985. Adiunkt w Katedrze Teorii Sztuki. Zajmuje się historią fotografii, a także różnymi obszarami sztuki współczesnej oraz krytyki artystycznej. Magisterium poświęcone fotografiom ruin Warszawy (2009) i doktorat dotyczący recepcji wystawy The Family of Man w Polsce (2014) napisała w Instytucie Historii Sztuki KUL pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak oraz prof. dr. hab. Ryszarda Kasperowicza. Za rozprawę doktorską wyróżniona nagrodą im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa (2014). W latach 2011-2013 kierowała projektem badawczym w ramach programu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Od 2011 roku jest członkiem zespołu realizującego grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Polska krytyka artystyczna XX-XXI wieku.

Wybrane publikacje
Książki
 • Urszula Czartoryska – Listy do Rodziców (1951-1957), Teksty (1954-1960), oprac. naukowe [z Małgorzatą Kitowską-Łysiak], TN KUL, Lublin 2010, ss. 401.
Artykuły w książkach zbiorowych i czasopismach
 • «The Family of Man» w polskiej krytyce artystycznej: socrealistyczny ideał czy ikona nowoczesności?, [w:] Socrealizmy i modernizacje, red. Tomasz Załuski, Łódź 2016 [w druku].
 • Wobec „wielkich wychowawców”. Wystawa «Rodzina człowiecza» w ujęciu Alfreda Ligockiego i Witolda Wirpszy, [w:] Polityczne konteksty sztuki, red. Małgorzata Stępnik, Lublin 2016 [w druku].
 • «The Family of Man» a dyskusje nad nowoczesnością w polskiej fotografii, [w:] Współczesność – historia nieznana. Studia z historii sztuki, red. Wojciech Włodarczyk, Warszawa 2013, s. 99-110.
 • «The Family of Man» po latach. Wokół krytyki i recepcji wystawy, „Roczniki Humanistyczne” 2013, t. LXI, z. 4, s. 205-240.
 • Literackie inspiracje w twórczości polskich fotografów po 1945 roku (rekonesans), [w:] W kalejdoskopie sztuki: twórczość pisarzy i poetów polskich XX wieku jako inspiracja dla dzieł muzycznych, plastycznych i filmowych. W 100-lecie urodzin Czesława Miłosza, red. Grażyna Darłak, Iwona Melson, Iwona Mida, Katowice 2013, s. 227-238.
 • Zachodnia myśl o fotografii na łamach „Fotografii” w latach 1953-1972, [w:] Granice recepcji. Sztuka polska wobec sztuki obcej, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski, TN KUL, Lublin 2012, s. 124-140.
 • Pejzaż po katastrofie. Fotografia versus tradycja romantyczna, [w:] Media i nowe media, red. Wiesław Łuczaj, Marek Świeca, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 127-141.
 • Cienie, spojrzenia, refleksy: «Co robi łączniczka» Darka Foksa i Zbigniewa Libery, [w:] Zawsze fragment? Studia z historii kultury XX i XXI wieku, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski, TN KUL, Lublin 2011, s. 183-202.
 • Dyskusje nad pojęciem i istotą dokumentu fotograficznego, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2010, nr 4, s. 83-90.
 • Fotograficzny obraz zrujnowanej Warszawy. W poszukiwaniu przestrzeni symbolicznej, [w:] Obrazy miasta. Fotografia pomiędzy dokumentem a dziełem sztuki, red. Marcin Lachowski, Piotr Majewski, TN KUL, Lublin 2010, s. 47-61.

Ostatnia aktualizacja 01/07/2021