dr Karolina Mroziewicz

Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Dawnej. Absolwentka Międzynarodowych Studiów Doktoranckich na Wydziale „Artes Liberales” UW oraz studiów magisterskich w Instytucie Historii Sztuki i Filologii Klasycznej UW. W 2015 r. obroniła rozprawę doktorską pt. Imprinting Identities: Illustrated Latin-Language Histories of St. Stephen’s Kingdom (1488–1700), z dziedziny kulturoznawstwa, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Jurkowlaniec oraz prof. dr. hab. Jerzego Axera. Dysertacja analizuje tożsamościowotwórczą rolę nowożytnej grafiki oraz łacińskojęzycznej historiografii na Węgrzech na przykładzie późnośredniowiecznej i nowożytnej książki ilustrowanej.

Odbyła staże naukowe na Freie Universität w Berlinie (2007–2008), Uniwersytecie Oksfordzkim (2011-2012) oraz Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (2012-2013). W latach 2014–2017 kierowała pracami międzynarodowego zespołu „Rex nunquam moritur…” badającego wybrane aspekty funkcjonowania ciał politycznych w kulturze przednowoczesnej i współczesnej (więcej informacji: http://rexnunquammoritur.al.uw.edu.pl/). Od października 2015 r. do listopada 2019 prowadziła w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach stażu doktorskiego FUGA NCN, badania nad rolą nowożytnych, ilustrowanych pocztów władców w różnicowaniu się pamięci historycznej i narracji narodowych w Polsce, Czechach oraz na Węgrzech (więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/przyklady-projektow/mroziewicz). W październiku 2020 r. rozpoczęła realizację projektu „W poszukiwaniu barw. Drukowanie koloru i malowanie druku w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim (ca. 1470-1600)”, finansowanego z programu SONATA NCN. W ramach projektu razem z mgr Małgorzatą Łazicką prowadzi blog na temat druków barwnych i kolorowanych.

Zainteresowania badawcze: nowożytna grafika ilustracyjna; recepcja kultury antycznej; relacje słowa i obrazu w kulturze dawnej; rola obrazu w kształtowaniu tożsamości narodowych i pamięci historycznej w Europie Środkowej; ikonografia władców; druk barwny i praktyki kolorowania druków w XVI-XVII w.

Ważniejsze publikacje
  • Imprinting Identities: Illustrated Latin-Language Histories of St. Stephen’s Kingdom (1488–1700), Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.
  • „Limitations of the Reception and Consumption of Illustrations in Chronica Polonorum by Maciej of Miechów (Cracow, 1521)”, w: The Reception of the Printed Image in the Fifteenth and Sixteenth Centuries: Multiplied and Modified, edited by Grażyna Jurkowlaniec and Magdalena Herman, New York: Routledge, 2021, s. 134-150.
  • „The Sixteenth-Century Depictions of Isabella Jagiellon and their Reception in Poland and Hungary”, w: Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539-1559): Studies, edited by Ágnes Máté and Teréz Oborni, Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 2020, s. 77-101.
  • „Same Kings, Different Narratives: Illustrated Catalogues of Rulers of Poland, Bohemia and Hungary in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, t. 69, z. 1 (2020), s. 27-67.
  • „Regum Poloniae icones Tomasza Tretera ze zbiorów Biblioteki Królewskiej w Sztokholmie i szwedzkie wątki w losach serii”, Folia Historiae Artium. Seria Nowa, t. 15 (2017), s. 25-34.
  • “The Image of the Lithuanian and Ruthenian Legacy of the Jagiellons in 16th-Century Pictorial Catalogues of Polish Monarchs”, Ikonotheka, t. 27 (2017), s. 133-156.
  • “The King’s Immature Body: Representations of Child Coronations in Poland, Hungary and Bohemia (1382-1530)”, [w:] Premodern Rulership and Contemporary Political Power: the King’s Body Never Dies, pod red. Karoliny Mroziewicz i Aleksandra Sroczyńskiego, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017, s. 139-167.
  • “Natio Made Visible: The Hungarian Political Community in Illustrated Books (ca. 1350 – 1700),” Colloquia Humanistica, t. 5 (2016), s. 27-44.
  • “When the Turk Roamed around Belgrade: The Ottomans’ Advent to the Hungarian Borderlands in the pre-Mohács Flugschriften”, [w:] Cultures in Motion: Studies in the Medieval and Early Modern Periods, seria Byzantina et Slavica Cracoviensia VIII, red. Adam Izdebski, Damian Jasiński, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, s. 289-309.

Ostatnia aktualizacja 14/05/2021