dr hab. Krzysztof Skwierczyński, prof. ucz.

  • Prodziekan ds. Studenckich WNKS
  • k.skwierczynski@uw.edu.pl
  • Dyżury

Ur. 1971; historyk, mediewista. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społecznej średniowiecza, historii średniowiecznego Kościoła oraz seksualności wieków średnich. Zajmuje się także wpływami chrześcijańskiego Zachodu na kulturę Polski wczesnopiastowskiej.

Studia w Instytucie Historycznym UW ukończył w 1995 r., pod kierunkiem prof. Romana Michałowskiego napisał pracę magisterską poświęconą topografii sakralnej miast w średniowieczu. Rozprawę doktorską poświęconą reformie gregoriańskiej w Polsce (promotor: prof. Roman Michałowski) obronił w 2004 r. Habilitację uzyskał w roku 2012 na podstawie książki Mury Sodomy. Piotra Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru. W latach 1996-2020 pracował w Instytucie Historycznym UW, od 2004 jako adiunkt, od 2019 profesor uczelni. Od 2020 r. pracuje w Instytucie Historii Sztuki WNKS UW (Katedra Historii Kultury).

W latach 2012-2016 zastępca dyrektora Instytutu Historycznego UW ds. studenckich; od 2016 do 2020 r. prodziekan ds. studenckich i doktoranckich Wydziału Historycznego UW. Od 2020 r. prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW.

Od 1997 r. pracuje w Redakcji „Przeglądu Historycznego” (sekretarz, członek Redakcji, od 2013 zastępca Redaktora Naczelnego, od 2019 r. Redaktor Naczelny).

W latach 1999-2007 członek redakcji Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi (Rzym).

Od 2015 członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Memoria Europae” (Argentyna, Università di San Juan de la Frontera).

Wybrane publikacje
  • Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku, Wrocław 2005 (II wydanie: Toruń 2016).
  • Mury Sodomy. Piotra Damianiego „Księga Gomory” i walka z sodomią wśród kleru, Kraków 2011.
  • Święty Piotr Damiani, Pisma monastyczne, (redakcja naukowa i opracowanie), Źródła Monastyczne 83, Kraków 2018.
  • Rudolf Glaber, Kroniki roku tysiącznego, (redakcja naukowa i opracowanie, razem z M. T. Gronowskim OSB), Źródła Monastyczne 90, Kraków 2020.
  • Święty Piotr Damiani, Kazania o dziewicach, (redakcja naukowa i opracowanie), Źródła Monastyczne 91, Kraków 2020.Liber Romani. Studia ofiarowane Romanowi Michałowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. G. Pac, K. Skwierczyński, Warszawa 2020

Ostatnia aktualizacja 14/10/2020