prof. dr hab. Małgorzata Karpińska

 • Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce
 • mh.karpinska@uw.edu.pl
 • Dyżury

Absolwentka Instytutu Historycznego UW (magisterium 1978, doktorat na Wydziale Historycznym UW 1983, habilitacja tamże 2006), zatrudniona w IH od 1978 r. kolejno jako stażystka, asystentka, adiunkt i profesor uczelni; w IHS od 2020; uzyskała tytuł profesora w 2021. Zajmuję się historią społeczną Polski w XIX wieku oraz historią Warszawy w XIX w.

 • Od 2020 dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW;
 • Od 2020 członek prezydium Komitetu Nauk Historycznych PAN (kadencja 2020-2023);
 • Od 2017 członek jury nagrody za najlepsze varsaviana przyznawanej przez Bibliotekę Publiczna m.st. Warszawy;
 • 2016-2020 dziekan Wydziału Historycznego UW;
 • 2016-20202 wiceprzewodnicząca Rady Naukowej Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2014-2018 członek Rady Naukowej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy;
 • 2013-2020 kierownik Zakładu XIX w. IH UW;
 • 2012-2016 wicedyrektor ds. ogólnych  Instytutu Historycznego UW;
 • 2011-2012 członek  Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
 • 2009-2020 koordynator naukowy Podyplomowych Studiów Varsavianistycznych w H UW;
 • 2005-2009 członek Rady Programowej Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 2004-2020 przewodnicząca komitetu redakcyjnego serii „Warszawska Klasyka Historiografii”.
Członek rad i redakcji czasopism
 • 2013- 2020 członek redakcji „Przeglądu Historycznego” ( od .2019 z-ca redaktora naczelnego)
 • 2015-2020 przewodnicząca Rady Redakcyjnej „Almanachu Warszawy”
Najważniejsze publikacje
 • Złodzieje, agenci policyjni, strażnicy. Przestępstwa pospolite w Warszawie 1815-1830, Warszawa 1999
 • Senatorowie, Posłowie i deputowani Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Warszawa 2002
 • „Nie ma Mikołaja!”  Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830-1831, Warszawa 2007
 • Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813-1817, opr. i wstęp M. Karpińska, przypisy M. Karpińska przy współpracy J. Pezdy, DiG, Warszawa 2016
 • M. Karpińska, S. Wiech, T. Gąsowski, G. Kucharczyk, Historie Polski w XIX w., t. 1, Historie polityczne, Ziemie polskie po trzecim rozbiorze. Księstwo Warszawskie. Królestwo Polskie i zabór rosyjski – do 1815 roku, DiG, Warszawa 2013
 • Druki ulotne w procesie komunikacji społecznej w XIX wieku (do 1918 r.), red. nauk. M. Karpińska, WUW, Warszawa 2018
 • F. Hoesick, Warszawa. Luźne kartki z przeszłości Syreniego Grodu, red. nauk. i wstęp. M. Karpińska, Warszawa 2020
 • Policje tajne w Królestwie Kongresowym, „Przegląd Historyczny”, 1985, z. 3
 • Taedium vitae. Samobójstwo na ziemiach polskich w początku XIX wieku, Przegląd Historyczny, 1999, z. 1
 • Zjednoczona i żyjąca w wiecznym pokoju Europa wedle Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, w: W. Jastrzębowski, Niektóre myśli do prawa ustalającego wieczny pokój w Europie. Konstytucja dla Europy, Warszawa 2008 (także po angielsku, francusku, niemiecku włosku i hiszpańsku)
 • Władze Warszawy w dobie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego w latach 186-1831, „Rocznik Warszawski”, XXXVI, 2008
 • Pierwsza podróż Alexisa de Tocqueville do Algierii, [in:] Europejczyk w podróży, ed. S. Ciara, E. Ihnatowicz, Warszawa 2010
 • Kobiety Wielkiej Emigracji – próba portretu socjologicznego, w: Kobiety i procesy migracyjne, ed. A. Chlebowska, K. Sierakowska, Warszawa 2010
 •   „Kapustnik” versus ostrygi. Kulinarne tęsknoty emigrantów polistopadowych, „Przegląd Historyczny”, 2011, z. 4
 • Romantyczno-magnetyczna ucieczka od ciała. Od Antośka Golca do Zygmunta Krasińskiego, w: Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym, Warszawa 2012
 • Correspondences d’Astolphe-Louis de Custine avec les intellectuels polonais, w: Correspondences d’erudits aux XVIIIe et XIX e siecles. France, Pologne, Lituanie,  Rennes 2014
 • Badania dziejów kobiet w Polsce w epoce nowożytnej (wiek XVI-XVIII), w:  Dzieje kobiet w Polsce. Dyskusja wokół syntezy, „Nauka i innowacje”, Poznań 2014
 • „Przy świetle dziennym obnażanie kobiety”. Kobieta w oczach polskiego fizjonomisty w XIX w., w: W kręgu rodziny epok dawnych. Rytmy życia, rytmy codzienności: Kobieta i mężczyzna. Dwa światy – Jedna przestrzeń, DiG, Kraków 2015
 • Introduction. A few remarks on the socio-cultural aspects of old age in historical research, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XX wieku (na tle porównawczym) t. I: Metodologia, demografia, instytucje opieki, DiG, Warszawa 2016
 • Miedzy Zamkiem, Belwederem a Pałacem Namiestnikowskim. Władza i reprezentacja, w: Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie – formy i funkcje (XV – XXI ww.), Arx Regia Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, Warszawa 2016
 • O środkach halucynogennych, narkotykach, i medykamentach. Przypadek eteryzacji Zygmunta Krasińskiego piórem historyka społecznego, „Przegląd Historyczny” 2017, z. 2.


Ostatnia aktualizacja 11/02/2021