dr Renata Sulewska

Asystent w Katedrze Historii Sztuki Dawnej. Zajmuje się relacjami między nowożytną sztuką polską a europejską oraz recepcją grafiki europejskiej w nowożytnej sztuce Rzeczypospolitej. Wśród poruszanych przez nią zagadnień ważne miejsce zajmują te związane ze sztuką sepulkralną i różnymi formami upamiętnienia. Autorka prac poświęconych sztuce północnych terenów Rzeczypospolitej. Za książkę Dłutem wycięte. Snycerstwo północnych ziem Polski w czasach Zygmunta III Wazy, Warszawa 2004 wyróżniona nagrodą w III konkursie im. Katarzyny Cieślak. Stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich.

Publikacje
Książki
 • Dłutem wycięte: snycerstwo północnej Polski w czasach Zygmunta III Wazy (Warszawa 2004)
Książki pod redakcją
 • wspólnie z M. Smolińskim, Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza / Artisti dei laghi lombardi nell’Europa moderna. Studi dedicati alla memoria del Prof. Mariusz Karpowicz, Warszawa 2015
Artykuły
 • Warszawskie uroczystości pogrzebowe królów i ich rodzin w XVI i XVII wieku. Ceremoniał, przestrzeń, oprawa plastyczna, „Rocznik Historii Sztuki”, 44, 2019, s. 179-204
 • Przedstawienie Litanii Loretańskiej w ołtarzu Najświętszej Marii Panny z klasztoru Reformatów w Poznaniu, „Techne”, Seria Nowa, 2018, nr 1, s. 107-132
 • Architecture in the Painting of Isaac van den Blocke, [w:] Art of the southern Netherlands, Gdańsk and the Polish-Lithuanian Commonwealth, ed. by J. Tylicki and J. Żukowski; with coop. of A.a Żukowska, Gdańsk 2017
 • Szesnastowieczne pomniki nagrobne biskupów krakowskich i ich fundacje sepulkralne, [w:] Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, red. M. Walczak, t. 1-2, Kraków 2016, t. 1: s. 101-120, t. 2: s. 43-48
 • Epitafium Hieronima Canavesiego, w: Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Prace dedykowane pamięci Profesora Mariusza Karpowicza / Artisti dei laghi lombardi nell’Europa moderna. Studi dedicati alla memoria del Prof. Mariusz Karpowicz, red. R. Sulewska, M. Smoliński, Warszawa 2015, s. 239-248, il. 1-6
 • Augsburskie wzory wyposażenia kościołów Prus Królewskich w drugiej połowie XVIII w., „Porta Aurea”, 13, 2014, s. 5-34.
 • Oddziaływanie wzorów graficznych na sztukę nowożytną w Rzeczypospolitej – jeszcze jedno spojrzenie, w: Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka, red. J. Talbierska, Warszawa 2014, s. 279-292, il. 1-8
 • Treści religijne pomników nagrobnych katolików w Rzeczypospolitej (poł XVI – pocz. XVII w.), w: Sztuka po Trydencie, red. K. Kuczman, A. Witko, Kraków 2014, (Studia de Arte Moderna, 1), s. 345-362
 • Ołtarz główny kościoła farnego w Ostrołęce, w: Ecclesia ostrolencensis. Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce, red. M. Przytocka, Ostrołęka 2013, s. 266-286, il. 34-47
 • „Nurt ekspresyjny” w rzeźbie Prus Królewskich w 2. Poł. XVIII w., w: Splendor i fantazja. Studia nad rzeźbą rokokową w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku, red. P. Migasiewicz, Warszawa 2012, s. 213-228
 • Maarten de Vos and Polish Early Modern Art; Appendix: The Catalog of Polish Works of Art Based on Maarten de Vos’s Compositions, [w:]Polish Baroque, European Context, (Proceedings of an International Seminar held at The Institute for Interdisciplinary Studies “Artes Liberales” University of Warsaw June 27-28, 2011), ed. by P. Salwa, Warszawa 2012, s. 257-310
 • Die Grabskulptur im 16. Jahrhundert in Polen, „Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien“, 2(2009), 2011, s. 49-54
 • Konwencja czy indywidualizacja? Uwagi o rzeźbie nagrobnej XVI wieku w Małopolsce i terenach z nią graniczących, [w:] Między Wrocławiem i Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach nowożytnych, red. A. Betlej, K. Brzezina-Scheuerer, P. Oszczanowski, Wrocław 2011, s. 27-39
 • „Czynię prośbę o pobożność i pamięć“. Troska o upamiętnienie w testamentach staropolskich, w: Polska i Europa w dobie nowożytnej. L’Europe moderne: nouveau monde, nouvelle civilisation? Modern Europe – New World, New Civilisation? Prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu, Warszawa 2009, s. 293–301.
 • Till mina förfäder, mig själv, mina ättlingar – åminnelse av familjen Gyllenstierna i sankta Maria Kyrka i Gdańsk [Przodkom, sobie, potomkom: upamiętnienie rodziny Guldensternów w kościele NMP w Gdańsku], „Barock” Historia – Litteratur – Konst, Specialnummer 2007, s. 179–201.
 • Pasja według rysunków Karela van Mandera – polskie przykłady recepcji, „Barok” Historia – Literatura – Sztuka, XIV/1 (27), 2007, s. 117–137
 • The Impact of Hans Vredeman de Vries’s Graphic Patterns on Woodcarving In Northern Poland, [w:] Netherlandish Artists in Gdańsk in the Time of Hans Vredeman de Vries, Material from the conference organized by Museum of History of the City of Gdańsk and Weserrenaissance-Museum Schloß Brake Lemgo, Main City Town Hall, Gdańsk 20–21 November 2003, Gdańsk 2006, s. 117–121, il. na s. 179–181
 • Cytując Memlinga. Oddziaływanie Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga na malarstwo pomorskie XVII wieku, [w:] Mowa i moc obrazów. Prace dedykowane Profesor Marii Poprzęckiej, Warszawa 2005, s. 143–149
 • Ołtarz w Przeworsku – przykład oddziaływania sztuki Baltazara Fontany, [w:] Artyści włoscy w Polsce XV-XVIII wiek, Warszawa 2004, s. 431–444
 • Niderlandyzm w snycerstwie północnej Polski w czasach Zygmunta III, [w:] Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, red. M. Kapustka, A. Kozieł, P. Oszczanowski, Wrocław 2003, s. 243–255
 • Motywy antyczne w twórczości Willema i Abrahama van den Blocków, [w:] Mit Odysa w Gdańsku, red. T. Grzybowska, Gdańsk 2000,s. 86-92, il. 96-109
 • Ołtarz w Szynwałdzie, „Porta Aurea”, 6, 1999, s. 83-87
 • Początki włoskiej rzeźby figuralnej w Polsce (XVI w.), [w:] Sztuka około 1500,  Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk, listopad 1996, Warszawa 1997, s. 183-196
 • Płyta w Bochni – nieznane dzieło Padovana?, „Ikonotheka” Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 9: 1995, s. 57-72
Noty biograficzne i opracowania bibliograficzne
 • Siemiginowski (Szymonowicz) Jerzy Eleuter (ok. 1660- ok. 1711), [w:] Polski słownik biograficzny, Kraków 1997
 • Bibliografia prac prof. Mariusza Karpowicza, [w:] Artyści włoscy w Polsce XV- XVIII wieku, Warszawa 2004, s. 755-775
Recenzje
 • Ciechanowiecki, Nieśwież, międzynarodowy ośrodek kultury na Białorusi, „Barok: Historia – Literatura – Sztuka”, 1995, II/1 (3), s. 215
 • Autoportret: od renesansu do czasów współczesnych, „Barok: Historia-Literatura-Sztuka”, 2006, XIII/1 (25), s. 237-240

Ostatnia aktualizacja 12/10/2020