Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia Podyplomowego Studium Muzealniczego jest obecność na zajęciach oraz napisanie pracy dyplomowej. Praca powinna zostać złożona w terminie czterech miesięcy od ukończenia studiów (na wniosek słuchacza termin ten może zostać przedłużony przez kierownika Studium). Tematyka prac dyplomowych powinna być związana z blokami programowymi Studium (np. historia kolekcjonerstwa i muzealnictwa, problematyka prawna, zarządzanie, promocja, marketing, programy publiczne, edukacja, konserwacja, organizacja wystaw i galerii stałych). Praca może mieć charakter teoretyczny lub wynikać z praktycznych doświadczeń słuchaczy i obejmować koncepcje wystaw, opis zrealizowanych ekspozycji, projekty kampanii reklamowych, projekty edukacyjne i inne. Objętość pracy nie jest narzucona (zazwyczaj jest to ok. 30-40 stron wydruku). Wybór promotora zależy od tematu. Słuchacze zgłaszają się z prośbą o prowadzenie pracy do tego wykładowcy, którego zajęcia są najbardziej zbliżone do tematyki planowanej pracy dyplomowej. Z promotorem słuchacze ustalają temat, konspekt, literaturę przedmiotu i oddają do oceny gotowa pracę, chyba że promotor zgodzi się na konsultacje cząstkowe. Promotor może oddać pracę do uzupełnienia i naniesienia poprawek, ale taki proces jest jednorazowy. Gotowa praca jest oceniana przez promotora według schematu zawartego w karcie oceny. Promotor wysyła kartę oceny do sekretariatu Studium. Nie jest przewidziana procedura odwołania się od oceny. Oceniona, wydrukowana i oprawiona praca powinna zostać złożona przez słuchacza w sekretariacie Studium.