Obsługa studiów

Ogólne zasady organizacji studiów określa Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Nad organizacją procesu dydaktycznego w Instytucie Historii Sztuki w zakresie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia czuwa Wicedyrektor ds. Studenckich, który również opiniuje podania kierowane do Prodziekana ds. Studenckich w sprawie powtarzania roku, warunkowego zaliczenia roku, wznowienia na studia, uznania przedmiotów obcych oraz w innych kwestiach związanych z przebiegiem studiów.

Sekretariat studiów stacjonarnych przyjmuje podania studentów, rozlicza karty osiągnięć studentów i wydaje ich wydruki, potwierdza zaliczenie przez nich etapu lub toku studiów, wydaje zaświadczenia potwierdzające studia w IHS, a także druki poświadczające przygotowywanie pracy dyplomowej etc., rejestruje na zajęcia w IHS studentów zewnętrznych (MISH, MOST), wydaje karty obiegowe i certyfikaty studentom programu MOST, wprowadza do USOS oceny uzyskane na studiach i praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus.

Kontakt z Sekretariatem: swojtowicz@uw.edu.pl, stacjonarne.ihs@uw.edu.pl

Sprawy związane z opłatami, wydawaniem i przedłużaniem legitymacji, decyzjami Dziekana oraz formalności związane z obroną pracy dyplomowej załatwiane są w Sekcji ds. Studenckich Dziekanatu Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce.

Kontakt z Sekcją ds. Studenckich: dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.pl

Tryb składania podań

Podania składane są wyłącznie w systemie USOS. Po złożeniu podania należy wygenerować plik PDF (nie wymaga podpisu) i przesłać go mailem Wicedyrektorowi ds. Studenckich.

W załatwianiu wszelkich spraw na UW należy posługiwać się wyłącznie uniwersyteckimi adresami mailowymi.

USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów, poza składaniem podań, służy także do wyszukiwania oferty dydaktycznej UW, rejestracji na zajęcia do wyboru, podpinania przedmiotów oraz gromadzenia informacji o przebiegu studiów, m.in. o zaliczeniach i ocenach z egzaminów.


Ostatnia aktualizacja 06/09/2021