dr Wojciech Szymański

Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej. Magisterium z historii sztuki otrzymał w 2008 roku w Instytucie Historii Sztuki UJ, magisterium z filozofii w 2010 roku w Instytucie Filozofii UJ. W 2013 roku doktoryzował się na Wydziale Historycznym UJ na podstawie pracy „Postminimalizm w sztukach wizualnych w latach 1985-2000. Artyści wobec dziedzictwa minimalizmu. Roni Horn, Felix Gonzalez-Torres, Derek Jarman”. W latach 2014-2017 pracował jako adiunkt w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie realizował przyznany przez Narodowe Centrum Nauki staż podoktorski pt. „Obrazy (z) Wielkiej Wojny. Sposoby reprezentacji Wielkiej Wojny 1914-1918 w sztuce w Polsce”. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2016), laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2017). Krytyk sztuki i niezależny kurator, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA i Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Od 2019 roku pełni funkcję redaktora naczelnego rocznika „Ikonotheka”.

Publikacje
 Recenzowane monografie jednoautorskie
 • Szymański W., 2015, Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesności. Eva Hesse – Felix Gonzalez-Torres – Roni Horn – Derek Jarman, Wydawnictwo Korporacja Ha!art, Kraków 2015, s. 353.
Redakcja recenzowanych prac zbiorowych
 • Szymański W., Kusek R., Piątek B., 2019, Aftermath: The Fall and the Rise after the Event, Jagiellonian University Press, Kraków 2019, s. 350.
 • Szymański W., Ujma M., 2016, Pany chłopy chłopy pany / Masters Peasants Peasants Masters, Galeria BWA „Sokół”, Nowy Sącz 2016, s. 223. (Książka w polskiej i angielskiej wersji językowej).
 • Szymański W., Sajewska D., 2014, „Przegląd Kulturoznawczy” 4 (22), s. 361-458.
 • Płucienniczak P., Szczepan A., Szymański W., 2008, Nie/Konsekwencje ponowoczesności. Wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 128.
Publikacje w czasopismach recenzowanych
 • Szymański W., Kusek R., 2019, Kings as ‚Queens’ – Textual and Visual Homophobic Fabrications of Two Polish Kings: The Curious Cases of Bolesław the Generous and Henry I of Poland, „Royal Studies Journal”, 6 nr 2 (2019), s. 127-147.
 • Szymański W., 2019, Vernacularism, Lesser Poland’s Heimat, and Auxiliary Sciences in the Study of Architecture for the Third Reich, „Kunsttexte.de. E-journal für Kunst- und Bildgeschcichte” 3 2019.
 • Szymański W., 2018, Hysteria virilis? Polska historia i histeria Wielkiej Wojny, „Wielogłos” 3 (37) 2018, s. 57-78.
 • Szymański W., 2018, The Great War and Polish Memory: Architectural Forms of Commemoration and the Myth of a New State, „Studi Slavistici” XV 2018, s. 201-215.
 • Szymański W., 2018, Wielka Wojna, fotografia traumatyczna i efekt traumy, „Teksty Drugie” nr 4 2018, s. 37-55.
 • Szymański W., 2018, Modi memorandi. Pamiętanie i przeżywanie Wielkiej Wojny wtedy i dzisiaj. Próba komparatystyczna, „Litteraria Copernicana” nr 3 (27) 2018, s. 27-42.
 • Szymański W., Kusek R., 2017, ‘Neither here nor there’: Ali Smith and the Nachleben of Aby Warburg, „Hungarian Journal of English and American Studies”23 (2), s. 263-284.
 • Szymański W., 2016, Od cyganerii do sztuki post-romskiej i z powrotem. Mapowanie Czarnej Góry, „Studia Romologica” nr 9 2016, s. 31-44.
 • Szymański W., Kusek R., 2015, An Unlikely Pair: J.M. Coetzee and Berlinde De Bruyckere, „Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies” 10 (1), s. 13-32.
 • Szymański W., 2015, A Place of Memory – Monument – Counter-Monument. Artistic Strategies of Commemoration in Krakow’s District of Podgórze, „RIHA Journal”(Tekst także w polskiej wersji językowej jako Miejsce pamięci – pomnik – anty-pomnik. Artystyczne strategie upamiętniania na terenie krakowskiego Podgórza, [w:] tamże).
 • Szymański, 2014, O jedno tylko proszę skromnie, nie zapomnijcie nigdy o mnie”. Zachodniogalicyjskie cmentarze wojenne w świetle nowych problemów i perspektyw badawczych, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 4 (22), s. 427-447.
 • Szymański W., Sajewska D., 2014, Wielka Wojna: amnezja i anamneza, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 4 (22), s. 361-367.
 • Szymański W., 2014, „Obraz tym się różni od pilnika, że jest w użyciu wszechstronniejszy lub Andrzej Wróblewski na nowo odczytany. Notatki na marginesie Unikania stanów pośrednich, „Sztuka i Dokumentacja” nr 11, s. 115-124.
 • Szymański W., 2014, Rękawiczki Albrechta Dürera. O wczesnych pismach Jana Białostockiego, „Quart” nr 4 (34), s. 46-67.
 • Szymański W., 2014, All about Eve. Eva Hesse and Post-Minimalist Romantic Irony, „RIHA Journal”. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Wszystko o Ewie. Eva Hesse i postminimalistyczna ironia romantyczna, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2014, Ja, co to piszę, „Women Online Writing Journal. Special Issue: Fifteen Shades of Polish Feminism: Literature, Culture and Gender Discourses in Polish Academia”, red. M. Świerkosz, U. Chowaniec, No 3, s. 180-192.
 • Szymański W., 2013, Śmierć i dziewczyna i żona Putyfara. Ryciny Hansa Sebalda Behama, „Modus. Prace z Historii Sztuki”, nr XII-XIII, s. 135-146.
 • Szymański W., 2012, Dziwne obrazy, „Wielogłos. Wybór tekstów. Pismo Wydziału Polonistyki UJ” nr 1 2012, s. 58-72.
 • Szymański W., 2009, Podróż włoska, czyli zobaczyć Neapol i umrzeć, „Panoptikum. Audiowizualia – Film /Media /Sztuka” nr 8 (15), s. 210-220.
 • Szymański W., 2009, Sztuka i AIDS. Wstręt w amerykańskim środowisku artystycznym, „Splot: wstręt”, s. 191-196.
 • Szymański W., 2008, Hasło rewolucji permanentnej, czyli gejowska fantazja na tematy narodowe, „Panoptikum. Audiowizualia – Film /Media /Sztuka” nr 7 (14), s. 163-175.
 • Szymański W., 2007, Po drugiej stronie lustra albo niezgoda na świat Jeana Geneta. Na marginesie Cyklu genetowskiego Pawła Książka, „Panoptikum. Audiowizualia – Film /Media /Sztuka” nr 5 (13), s. 106-122.
Publikacje recenzowane w książkach zbiorowych
 • Szymański W., 2020, Wystawianie historii Wielkiej Wojny. Rekonstrukcje polskości i pamięć wielokierunkowa wojny w Galicji, [w:] Niedokończona wojna? „Polskość” jako zadanie pokoleniowe, red. R. Traba, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2020, s. 177-195.
 • Szymański W., 2019, Wernakularyzm, małopolski Heimat i nauki pomocnicze w badaniach nad architekturą dla III Rzeszy, [w:] Urbanistyka i architektura okresu III Rzeszy w Polsce, red. K. Jara, A. Paradowska, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2019, s. 143-173.
 • Szymański W., 2019, The Importance of Place: Romani Art, Central Europe, and the Case of Czarna Góra, [w:] International Opportunities in the Arts, red. M. Sherman, Vernon Press, Wilmington DE 2019, s. 405-427.
 • Szymański W., 2019, Kraków – Troja. Geografia wyobrażona Stanisława Wyspiańskiego, [w:] Architektura w mieście, architektura dla miasta. Przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w „długim” dziewiętnastym wieku, red. A. Łupienko, A. Zabłocka-Kos, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019, s. 219-237.
 • Szymański W., Kusek R., Piątek B., 2019, In the Wake of the Event, [w:] Aftermath: The Fall and the Rise after the Event, red. R. Kusek, B. Piątek, W. Szymański, Jagiellonian University Press, Kraków 2019, s. 9-21.
 • Szymański W., 2018, Lost Generation Adrift: Polish Art and the Great War as a Generational Experience, [w:] The Great War, Łódź 2018, s. 115-136.
 • Szymański W., 2018, Zagubiona stracona generacja. Sztuka polska wobec Wielkiej Wojny jako przeżycia pokoleniowego, [w:] Wielka Wojna, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2018, s. 115-136.
 • Szymański W., 2018, The Others of Interwar Poland: Attitudes of Folk and Artists from Peasant Backgrounds Towards the State and Its Institutions, [w:] The Avant-garde and the State, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2018, s. 194-209.
 • Szymański W., 2018, Inny dwudziestolecia. Artyści ludowi i artyści z ludu wobec państwa i jego instytucji, [w:] Awangarda i państwo, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2018, s. 193-207.
 • Szymański W., 2018, Klasyczna postać powieści historycznej XXI wieku. W komnatach Wolf Hall Hilary Mantel, [w:] Powieść brytyjska w XXI wieku. Szkice, red. E. Kowal, B. Kucała, R. Kusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 109-123.
 • Szymański W., Kusek R., 2018, Jądro dziwności. Queer Britannia w The Sparsholt Affair Alana Hollinghursta, [w:] Powieść brytyjska w XXI wieku. Szkice, red. E. Kowal, B. Kucała, R. Kusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 221-239.
 • Szymański W., 2017, Kwadratowe koło: Andrzej Wróblewski i nowoczesny realizm socjalistyczny, [w:] Socrealizmy i modernizacje, red. A. Sumorok, T. Załuski, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2017, s. 269-290.
 • Szymański W., Paradowska A., 2017, Towarzysz architekt. Wizje nowoczesności Mariana Spychalskiego i nieukończony projekt II RP, [w:] Socrealizmy i modernizacje, red. A. Sumorok, T. Załuski, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2017, s. 46-74.
 • Szymański W., 2017, The Map and the Territory. The Gorlice Necropolis as a Colonial Text, [w:] Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century: Nation, Politics, Society, eds. I. Barańska, M. Górzyński, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2017, s. 231-259.
 • Szymański W., 2017, Being with Oneself / Being with You: Friendship and Art Criticism, [w:] The Politics and Poetics of Friendship, eds. E. Kowal, R. Kusek, Jagiellonian University Press, Kraków 2017, s. 59-70.
 • Szymański W., 2017, Being Natalia LL: Transfigurations of a Trickster, [w:] Natalia LL. Consumer Art and Beyond, ed. A. Jakubowska, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, Warszawa 2017, s. 35-56.
 • Szymański W., 2016, Być jak Natalia LL. Transfiguracje trickstera, [w:] Natalia LL. Nie tylko Sztuka konsumpcyjna, red. A. Jakubowska, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2016, s. 13-33.
 • Szymański W., 2016, Rzeźba w (zbyt) poszerzonym polu? Emancypacja i formalizm dzisiaj, [w:] Rzeźba dzisiaj / Sculpture Today, red. E. Domanowska, M. Smolińska, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko 2016, s. 83-97. Tekst także w angielskiej wersji językowej [w:] tamże, s. 217-232.
 • Szymański W., 2016, Mapa i terytorium. Gorlickie miasto umarłych jako kolonialny tekst, [w:] Odbudowy i modernizacje miast historycznych w Europie pierwszej połowy dwudziestego wieku: naród, polityka i społeczeństwo, red. I. Barańska, M. Górzyński, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Kalisz 2016, s. 228-255.
 • Szymański W., 2016, The Monument to the Victims of Fascism in Płaszów as a Text, Context, and Subtex of Culture. The Memory of War After the War, [w:] Płaszów: Discovering, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 143-169.
 • Szymański W., 2016, Pomnik Ofiar Faszyzmu w Płaszowie jako tekst, kontekst i pod-tekst kultury. Pamięć o wojnie po wojnie, [w:] Płaszów. Odkrywanie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 143-169.
 • Szymański W., 2016, Gdzie są chłopcy z tamtych lat. Doświadczenia Wielkiej Wojny w The Soldier’s Song Alana Monaghana, [w:] Powieść irlandzka w XXI wieku. Szkice, red. E. Kowal, R. Kusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 99-113.
 • Szymański W., Kusek R., 2015, Human, All Too Human, Beyond Human: Animals and Late Style, [w:] Sustainable Art. Facing the Need for Regeneration, Responsibility and Relations, red. A. Markowska, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warsaw-Toruń 2015, s. 195-203.
 • Szymański W., 2015, Venice – Iceland: A Journey to Utopia, [w:] The Self-Industry. Therapy and Fiction, red. J. Szurman, A. Woźniakowska, K. Kowalczyk-Twarowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 353-362.
 • Szymański W., 2015, Eternal Grunwald or Ewiges Tannenberg. A History of History (as/of) Battlefield, [w:] The Past That Would Not Pass Away. History, Remembrance, Oblivion in the Work of Dorota Nieznalska / Przeszłość, która nie chce przeminąć. Historia, pamięć, zapomnienie w pracach Doroty Nieznalskiej, red. A. Markowska, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot 2015, s. 124-177. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako: Wieczny Grunwald albo Ewiges Tannenberg. Historia historii (jako) pola bitwy, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2015, A Celluloid Souvenir: Creation of Stereotypes by Means of Photography, [w:] red. R. Kusek, J. Purchla, J. Sanetra-Szeliga, Nations and Stereotypes 25 Years After: New Borders, New Horizons, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2015, s. 288-305.
 • Szymański W., 2015, Pamiątka z celuloidu. O stereotypowym odczytywaniu fotografii, [w:] Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty, red. R. Kusek, J. Purchla, J. Sanetra-Szeliga, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2015, s. 294-311.
 • Szymański W., 2015, Images from the Eastern Flank. Great Returns or Death Among Old Decorations? Remarks on Representation of the Great War in Polish Art, [w:] Conflicting Discources, Comepting Memories: Commemorating The First World War, red. A. Branach-Kallas, N. Sabinierz, N. Strehlau, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 15-37.
 • Szymański W., 2015, Pusty grób: semioza – symbol – indeks – znak. Cmentarze wojenne z okresu Wielkiej Wojny jako miejsca polskiej nie-pamięci, [w:] Wielka Wojna – ważne sprawy – zwykli ludzie, red. S.P. Kubiak, A. Zawiszewska, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 25-36.
 • Szymański W., 2015, Sądzić książkę po okładce. O polskich projektach okładek książek Alice Munro, [w:] Alice Munro. Wprowadzenie do twórczości, red. M. Buchholtz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 389-409.
 • Szymański W., 2014, Aretino’s Eyes: Looking at Paintings in Hilary Mantel’s Wolf Hall, [w:] The Art of Literature, Art in Literature, red. Magdalena Bleinert, Izabela Curyłło-Klag, Bożena Kucała, Jagiellonian University Press, Kraków 2014, s. 65-75.
 • Szymański W., 2012, The Program of No Program, [w:] Rozmawiając o wystawie / Talking about Exhibition, red. M. Hussakowska, Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków 2012, s. 162-193. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Programowy brak programu, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2012, Postminimalizm jako zwrot etyczny. Strategie Felixa Gonzaleza-Torresa, [w:] Strategie wystawiania, red. M. Hussakowska, E.M. Tatar, Universitas, Kraków 2012, s. 247-271.
 • Szymański W., 2010, Ambasadorowie, [w:] Powrót artysty. Jerzy Ryszard „Jurry” Zieliński /1943-1980/, red. M. Tarabuła, Galeria Zderzak, Kraków 2010, s. 15-21.
 • Szymański W., 2010, Tanizakiego Pochwała cienia. Estetyczne zobowiązania historyka sztuki, [w:] Księga przyjaciół nauk i sztuk. Publikacja z okazji XXX-lecia działalności Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk 1978-2008, red. J. Chmieliński, B. Misiek, Kraków 2010, s. 122-130.
 • Szymański W., 2008, Marksizm i queer, [w:] Nie/Konsekwencje ponowoczesności. Wybór tekstów, red. P. Płucienniczak, A. Szczepan, W. Szymański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 21-28.
Współautorstwo i redakcja prac zbiorowych
 • Szymański W. (red.), 2019, Tomasz Kręcicki. Książka, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Tarnów 2019, s. 208. (Książka w polskiej i angielskiej wersji językowej).
 • Szymański W., 2016, Kali Berga, Fundacja Sztuki Jaw Dikh!, Kraków 2016, s. 96. (Książka w angielskiej i romskiej wersji językowej).
 • Deskur M., Szymański W., 2014, Amen Roma, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2014, s. 98. (Książka w angielskiej i romskiej wersji językowej).
 • Dutkowska A., Szymański W. (red.), 2011, Kraków kobiet. Przewodnik turystyczny, Korporacja ha!art, Kraków 2011, s. 267.
Teksty w katalogach wystaw
 • Szymański W., 2019, Wehikuł czasu, [w:] Przemek Branas. Dwa wschody lub więcej, red. Gabriela Warzycka-Tutak, Galeria Labirynt w Lublinie, BWA w Tarnowie, Gdańska Galeria Miejska, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Lublin-Gdańsk-Orońsko 2019, s. 54-61. (Tekst także w angielskiej i arabskiej wersji językowej, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2018, Paulina Ołowska, [w:] Zderzacz kultur. Sztuka postegzotyczna, red. G. Gawlik, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018, s. 66-69. (Tekst także w angielskiej wersji językowej jako Paulina Olowska, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2018, Dahn Vō, [w:] Zderzacz kultur. Sztuka postegzotyczna, red. G. Gawlik, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków 2018, s. 90-93. (Tekst także w angielskiej wersji językowej jako Dahn Vō, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2017, Nieme słowa / niemoc słowa. Natalia LL i logopedia, [w:] Natalia LL. Sum ergo sum, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 2017, s. 35-42. (Tekst także w angielskiej wersji językowej jako Dumb Words / The Powerlessness of Word: Natalia LL and Logopaedics, [w:] tamże, s. 43-50).
 • Szymański W., 2017, Przemysław Branas. Praca-technika, [w:] Bank Pekao Project Room 2016, red. G. Borkowski, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2017, s. 149-152. (Tekst także w angielskiej wersji językowej jako: Przemysław Branas. Work-shop, [w:] tamże, s. 161-164).
 • Szymański W., 2016, Kali Berga, [w:] Kali Berga, red. W. Szymański, Fundacja Sztuki Jaw Dikh!, Kraków 2016, s. 4-9. (Tekst w angielskiej i romskiej wersji językowej).
 • Szymański W., 2015, A Man Asleep. A Very Short Introduction to Sleeping in Art Galleries, [w:] Karol Radziszewski. The Prince and Queens. Ciało jako archiwum, red. E. Viola, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, Toruń 2015, s. 81-89. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Człowiek, który śpi. Bardzo krótka historia o spaniu w galeriach sztuki, [w:] tamże, s. 69-77).
 • Szymański W., 2013, 10 m3 of Crocow’s Winter Air, [w:] Grolsch ArtBoom Festival: Wielki Kraków: Podgórze, 07-21 czerwca 2013, red. Ł. Białkowski, katalog prac, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2013, s. 21-22. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako 10 metrów sześciennych zimowego powietrza Krakowa, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2012, New York, New York, „Jednodniówka Muzeum Współczesnego Wrocław” 30.11.2012, s.4-5. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako New York, New York, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2012, The Picture of the Great War. MS 101 and Homoeroic Figurative Memory, [w:] Grolsch ArtBoom Festival: Twierdza Kraków – Festung Krakau, 15 – 29 czerwca 2012, red. A. Smolak, katalog prac, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2012, s. 43-56. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Obraz Wielkiej Wojny. MS 101 i homoeroiczna pamięć figuratywna, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2012, Muttering Under My Breath, I Look Him in the Eye, [w:] Marcin Maciejowski, Siggi Hofer, katalog wystawy, Wydawnictwo BWA Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2012, s. 48-58. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Mrucząc pod nosem, patrzę mu w oczy, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2012, Looking Awry, Muttering Under My Breath, [w:] Marcin Maciejowski, Siggi Hofer, katalog wystawy, Wydawnictwo BWA Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2012, s. 36-46. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Patrzę z ukosa, mrucząc pod nosem, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2011, Boys with a Pipe, [w:] Karol Radziszewski, Backstage. Katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2011, s. 112-125. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Chłopcy z fajką, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2011, Hyperion do Cecylii. Epitafium dla Sumaków, [w:] 365 drzew, Malik C., Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2011, s. 286-288.
 • Szymański W., 2011, Carpenters and Engineers, [w:] I See You See. Isa Schmidlehner & Esther Stocker Interference / Interferencja, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2011, brak numeracji stron. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Stolarze i inżynierowie, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2011, Szkieletor & Błękitek, [w:] Odzyskać miasto/ To Recover the City, red. S. Ruksza, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2011, s. 201-204. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Szkieletor & Błękitek, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2008, In Lieu of Chronology: Archeology. About the Sets of Paweł Książek, [w:] Paweł Książek. Zbiory. Katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2008, s. 5-29. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Zamiast kalendarium: Archeologia. O zbiorach Pawła Książka, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2008, Paweł Książek’s Sets: Pataphsyical Perversion, [w:] Paweł Książek. Zbiory. Katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2008, s. 31-67. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Zbiory Pawła Książka – patafizyczna perwersja, [w:] tamże).
Recenzje w czasopismach naukowych
 • Szymański W., Kusek R., 2016, Commodification, Literary Cosmopolitics, and World Englishes: Towards a ‚Transgressive Theory’ of Postcolonialism, „Journal of Commonwealth and Postcolonial Studies” vol. 4 nr 2, s. 148-154.
 • Szymański W., Kusek R., 2014, Wojna o pamięć. Wielka Wojna w literaturze kanadyjskiej, „Przegląd Kulturoznawczy” nr 4 (22), s 451-453.
Recenzje, krytyka artystyczna
 • Szymański W., 2020, Ernst van Alphen, Krytyka jako interwencja. Sztuka, pamięć, afekt, „Szum”, nr 28, s. 169-170.
 • Szymański W., 2019, Chociaż nie, jednak tak. Notatki o krytyce, „Biuro – Organ Prasowy BWA Wrocław”, nr 18 (1/2019), s. 16-21.
 • Szymański W., 2019, Wieczny faszyzm, „Szum”, nr 27, s. 48-65.
 • Szymański W., 2019, Piotr Słodkowski. Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki, „Szum”, nr 27, s. 168-170.
 • Szymański W., 2019, Piotr Piotrowski. Globalne ujęcie sztuki Europy Wschodniej, „Szum”, nr 25, s. 150-152.
 • Szymański W., 2019, Wyjść poza ułański western. Wokół wystawy Wielka Wojna w Muzeum Sztuki w Łodzi, „Szum”, nr 24, s. 106-119.
 • Szymański W., 2019, Przemek Branas, I Wanna Be Your Colonizer, „Szum”, nr 24, s. 209-211.
 • Szymański W., 2019, Rok w rok, [w:] IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż, Centrum Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu, Olkusz 2019, s. 4-5.
 • Szymański W., 2018, Płeć rzeźby. W stronę feministycznego materializmu, „Kwartalnik Rzeźby Orońsko” nr 2-3 2018, s. 65-72.
 • Szymański W., 2018, Anioł historii. Queer Archives Institute, pedalskie przeszłości i queerowa przyszłość, „Szum”, nr 20, s. 70-84.
 • Szymański W., 2018, Od „Sztucznej rzeczywistości” do selfie. Autoportret w polskiej sztuce współczesnej, „Szum”, nr 20, s. 142-144.
 • Szymański W., 2018, Struktura kryształu. Wystawa Doroty Hadrian, „Wiadomości ASP”, nr 80 2018, s. 71.
 • Szymański W., 2017, Jeszcze już bardzo, „Szum”, www.szum.pl.
 • Szymański W., 2017, Michał Krajkowski. Oblicza prowincji. Galicja w polskojęzycznej prozie pisarzy zaboru austriackiego II połowy XIX wieku, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, nr 27 2017, s. 151-153. (Tekst także w angielskiej wersji językowej, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2017, #dziedzictwo, „Szum”, nr 18, s. 168-169.
 • Szymański W., 2017, Potęga awangardy, „Szum”, nr 17, s. 134-136.
 • Szymański W., 2017, Patrycja Trzeszczyńska. Pamięć o nie-swojej przeszłości. Przypadek Bieszczadów, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, nr 26 2017, s. 158-161. (Tekst także w angielskiej wersji językowej, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2017, Homo ludens w świecie mitów. Muśnięcie grawitacji. Prace z lat 1984-2016 Ryszarda Ługowskiego, „Kwartalnik Rzeźby Orońsko” nr 1-2 2017, s. 32-39.
 • Szymański W., 2016, Rzeźba, czyli to, co wydarza się, kiedy się cofasz, aby obejrzeć obraz, „Szum”, nr 15, s. 50-63.
 • Szymański W., 2016, Antoni Kroh. Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, nr 25 2016, s. 221-223. (Tekst także w angielskiej wersji językowej, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2016, Łukasz Bukowiecki. Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, nr 24 2016, s. 247-250. (Tekst także w angielskiej wersji językowej, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2016, Katarzyna Sierakowska. Śmierć – Wygnanie – Głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność”, nr 22-23 2016, s. 342-345. (Tekst także w angielskiej wersji językowej, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2016, Da-dantystka. Pawilon – magazyn – karnawał, „Szum”, nr 12, s. 70-77.
 • Szymański W., 2016, Claire Bishop, Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, „Szum”, nr 12, s. 198-199.
 • Szymański W., 2016, Michał Budny / Jaromír Novotný. Kapradinový květ, „Szum”, nr 12, s. 138-139.
 • Szymański W., 2016, Westworld, „Szum”, www.szum.pl.
 • Szymański W., 2016, Mane, tekel, fares, [w:] I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż – Asamblaż 2016, Centrum Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu, Olkusz 2016, s. 5.
 • Szymański W., 2015, Drobiazgi w szczegółach, [w:] I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż – Ambalaż 2015, Centrum Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu, Olkusz 2015, s. 3.
 • Szymański W., 2015, Malarski agon. Wystawa pokonkursowa 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2015”, „Szum”, www.szum.pl.
 • Szymański W., 2015, IC Chełmoński, „Szum”, www.szum.pl.
 • Szymański W., 2015, Ewa Juszkiewicz, Upadek kusi, „Szum”, nr 11, s. 167-169.
 • Szymański W., 2015, Gender w sztuce, „Szum”, nr 10, s. 82-84.
 • Szymański W., 2015, Vot ken you mach?, „Szum”, nr 10, s. 117-119.
 • Szymański W., 2015, Trudne wybory: Adam Zagajewski i aligatory, „Szum”, nr 10, s. 39.
 • Szymański W., 2015, Artist Novels. The Book Lovers Publication, „Szum”, nr 9, s. 184-186.
 • Szymański W., 2015, 1 Maja w Abu Dabi, „Szum”, nr 9, s. 73.
 • Szymański W., 2015, Krzysztof Niemczyk. Przypadek twórczy, „Szum”, nr 8, s. 171-174.
 • Szymański W., 2015, Żegnaj, Kartezjuszu, „Szum”, nr 8, s. 61.
 • Szymański W., 2014, Złe tłumaczenie, „Szum”, nr 7, s. 85.
 • Szymański W., 2014, Od dekoracji do artefaktu. „Nic 2 razy” w Cricotece, „Szum”, www.szum.pl.
 • Szymański W., 2014, Anna Baumgart, Zaśpiewajcie, niewolnicy, „Szum”, nr 6, s. 112-114.
 • Szymański W., 2014, Natalia LL: Doing Gender, „Szum”, nr 6, s. 161-162.
 • Szymański W., 2014, Dzień świra, „Szum”, nr 6, s. 59.
 • Szymański W., 2014, Trzy po trzy, „Szum”, nr 5, s. 41.
 • Szymański W., 2014, Wcale nie film: Wojciech Puś, „Szum”, nr 5, s. 107-109.
 • Szymański W., 2014, Krytyk jako artysta, „Szum”, nr 4, s. 65.
 • Szymański W., 2014, Architektura nowoczesności w II Rzeczpospolitej, red. Andrzej Szczerski, „Szum”, www.szum.pl.
 • Szymański W., 2013, Światowej sławy artyści, „Szum”, nr 3, s. 45.
 • Szymański W., 2013, Szu szu: Piotr Kopik & Ivo Nikić & Karol Radziszewski, „Szum”, nr 3, s. 108-109.
 • Szymański W., 2013, Kraków, „Szum”, www.szum.pl.
 • Szymański W., 2013, Płacz generała. O strategii rozwoju Bunkra Sztuki na lata 2014-2019, „Szum”, www.szum.pl.
 • Szymański W., 2013, Sebastian Cichocki, Łukasz Jastrubczak, Miraż, „Szum”, nr 2, s.121-122.
 • Szymański W., 2013, Łukasz Surowiec, Dziady, „Szum” nr 1, s. 92-93.
 • Szymański W., 2011, Awangarda i kicz, „Dekada Literacka” nr 5/6 (248/249), s. 96-101.
 • Szymański W., 2011, Głęboka jest studnia przeszłości, „Opcje” nr 1-2 (82-83), s. 142-147.
 • Szymański W., 2011, Rozerwana głowa na sukience Baśki, „Dekada Literacka” nr 1-2 (244-245), s. 224-225.
 • Szymański W., 2011, Sztuka z lewego brzegu, „Dekada Literacka” nr 1-2 (244-245), s. 121-123.
 • Szymański W., 2011, Muzeum na naszą miarę, „Arteon. Magazyn o sztuce” nr 7 (135), s. 9-10.
 • Szymański W., 2010, Jak mówić o programie muzeum, nie rozmawiając przy tym?, „Obieg”, www.obieg.pl.
 • Szymański W., Kolenda K., 2010, Więcej światła. O pierwszej akcji MSW w Krakowie, „Obieg”, www.obieg.pl.
 • Szymański W., 2009, Potęga smaku Karola Bergera, „E-Splot”, www.e-splot.pl.
Inne publikacje w czasopismach
 • Szymański W., 2014, Joanna Rajkowska: Visible and Un-seeable, „Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność” nr 15 2014, s. 126-139. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Joanna Rajkowska: widoczna i nie-widzialna, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2014, Karol Radziszewski’s Greetings from America!, „Intertekst” nr 13/2014. (www.intertekst.pl). (Tekst także w polskiej wersji językowej jako Pozdrowienia z Ameryki! Karola Radziszewskiego, [w:] tamże).
 • Szymański W., 2010, Ta świnia, Okoński, „Obieg”, www.obieg.pl.
 • Szymański W., 2009, O czym nie mówią kamienie Wenecji, „Odra” nr 9 (573), s. 69-71.
 • Szymański W., 2006, Dobry tekst, „Ha!art” nr 25, s. 77-78.
 • Szymański W., 2005, What’s Wrong with Language? Economy of Reliability, „Political Economy Review” nr 8, s. 23-26.
Rozmowy i polemiki
 • 2019, I Believe in the Novel. Olga Tokarczuk Interviewed by Robert Kusek and Wojciech Szymański, [w:] Conversations with Biographical Novelists: Truthful Fictions across the Globe, red. M. Lackey, Bloomsbury, New York – London 2019, s. 235-246.
 • 2017, Historia nie powtarza się sama. Rozmowa z Przemysławem Branasem, [w:] Bank Pekao Project Room 2016, red. G. Borkowski, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2017, s. 154-160. (Tekst także w angielskiej wersji językowej jako: History Does Not Repeat Itself on Its Own. A conversation with Przemysław Branas, [w:] tamże, s. 166-171).
 • 2016, Krytyczny potencjał. Rozmowa z Patrycją Sikorą, „Szum”, www.szum.pl.
 • 2015, Wojciech Szymański: Możemy mieć do czynienia z „niechcianym dziedzictwem”, www.fakty.interia.pl.
 • 2014, The Special Nowa Huta Neon-Sign. Wojciech Szymański interviewed by Paweł Brożyński, [w:] Grolsch ArtBoom Festival w Krakowie 06-22. 06. 2014. Nowa Huta – redefinicja, katalog prac, red. Ł. Białkowski, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2014, s. 70-73. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako: Szczególny nowohucki neon. Z Wojciechem Szymańskim rozmawia Paweł Brożyński, [w:] tamże).
 • 2014, Na kamieniu pamięci zbudować już się nie da. Rozmowa z dr. Wojciechem Szymańskim, „Gazeta Wyborcza. Magazyn Krakowski” 25.04.2014, s. 8-11.
 • Szymański W., 2014, Sztuka ignorowania sztuki, „Gazeta Wyborcza. Kraków” 2-4.05.2014, s. 4.
 • 2012, An Encounter with Wittgenstein. Karol Radziszewski and Wojtek Szymański Talk about Their Film MS 101 to Kamila Wielebska, [w:] Grolsch ArtBoom Festival: Twierdza Kraków – Festung Krakau, 15 – 29 czerwca 2012, red. A. Smolak, katalog prac, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków 2012, s. 104-113. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako: Spotkanie z Wittgensteinem. O filmie MS 101 z jego twórcami Karolem Radziszewskim i Wojtkiem Szymańskim rozmawia Kamila Wielebska, [w:] tamże).
 • Szymański W., Kolenda K., 2011, A Body Dressed in Art, [w:] Karol Radziszewski, Backstage. Katalog wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2011, s. 18-55. (Tekst także w polskiej wersji językowej jako: Ciało ubrane w sztukę, [w:] tamże).
 • Szymański W., Kolenda K., 2010, Tak jest. Z Marcinem Maciejowskim rozmawiają Karolina Kolenda i Wojciech Szymański, „Obieg”, www.obieg.pl.
 • Szymański W., 2009, Muzeum jedzie na Woodstock. Rozmowa z Jolantą Gumulą, „Obieg”, www.obieg.pl.

Ostatnia aktualizacja 12/10/2020