prof. dr hab. Wojciech Tygielski

Urodził się 26 grudnia 1953 r. w Wołominie. Jest historykiem czasów nowożytnych i wydawcą źródeł. Zajmuje się historią społeczną Polski i Europy w XVI-XVII wieku, kontaktami polsko-włoskimi oraz podróżami w okresie nowożytnym, a także dziejami dyplomacji.

Jego kariera akademicka związana była z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał magisterium (1977), doktorat (1983), habilitację (1992) i tytuł profesora (2006). Od 2009 r. pracuje w Instytucie Historii Sztuki UW.

W latach 1993-95 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie oraz radcą tamtejszej Ambasady RP; 1999-2002 – prodziekanem Wydziału Historycznego ds. ogólnych; 2002-2008 – prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą, a następnie – przez dwie kadencje – senatorem UW.

W okresie poprzedzającym jubileusz 200-lecia uczelni przewodniczył Zespołowi Rektorskiemu ds. serii wydawniczej „Monumenta Universitatis Varsoviensis” oraz wchodził w skład Rady Muzeum UW, a w Instytucie Historii Sztuki kierował Zakładem Historii Sztuki i Kultury Dawnej. Poza uczelnią uczestniczył przez trzy kadencje w pracach Rady Muzeum Historii Polski oraz Rady Numizmatycznej przy Zarządzie NBP.

W latach 2010-2012 i 2014-2018 był członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki. Jest wiceprzewodniczącym Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wchodzi także w skład Rady Redakcyjnej rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, Komitetu redakcyjnego „Kroniki Zamkowej” oraz Rady programowej „Studiów Wilanowskich”.

Był stypendystą State University of New York w Stony Brook (1981/1982), Istituto Luigi Sturzo w Rzymie (1984/85), Università di Napoli (1989); Saint Lawrence University, Canton NY (1991/92), a także Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (kwerendy w Archiwum i Bibliotece Watykańskiej, 1987-1999). W latach 2010-2014 uczestniczył w pracach European Network for Baroque Cultural Heritage (ENBaCH).

Bogate doświadczenie dydaktyczne w zakresie historii nowożytnej Polski i powszechnej, metodologii badań historycznych oraz statystyki i demografii, a także zagadnień integracji europejskiej zdobył prowadząc przez wiele lat wykłady i zajęcia warsztatowe zarówno w Instytucie Historycznym, w Instytucie Historii Sztuki i w Centrum Europejskim UW, jak też w Akademii Teatralnej w Warszawie. Gościnnie wykładał także oraz wygłaszał odczyty na uniwersytetach w Rzymie, Mediolanie, Bari, Neapolu, Augsburgu, Giessen, Monachium, Saarbrücken, Visby, Helsinkach i Ottawie.

Publikacje

Do jego najważniejszych publikacji należą: Politics of Patronage in Renaissance Poland. Chancellor Jan Zamoyski, his supporters and the political map of Poland, 1572‑1605, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990; Acta Nuntiaturae Polonae, T. XVIII/1: Franciscus Simonetta (1606‑1612), edidit Adalbertus [Wojciech] Tygielski, Institutum Historicum Polonicum Romae, Romae 1990; Giacomo Fantuzzi, Diariusz podróży po Europie (1652), z rękopisu przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Wojciech Tygielski, IW PAX, Warszawa 1990; Z Rzymu do Rzeczypospolitej. Studia z dziejów nuncjatury apostolskiej w Polsce, XVI-XVII w., Wydawnictwa Fundacji „Historia pro Futuro”, Warszawa 1992; Giacomo Fantuzzi, Diario del Viaggio Europeo (1652) con Instruttione et avvertimenti per far viaggi lunghi, testo a cura di Piotr Salwa e Wojciech Tygielski, introduzioni e note di Wojciech Tygielski, Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a Roma, Conferenze 109, Varsavia-Roma 1998; Rzeczpospolita – Europa, XVI-XVIII wiek. Próba konfrontacji, pod red. Michała Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego, Wydawnictwo Optima JG, Warszawa 1999; Dyplomacja – informacja – propaganda. Podróż Luigiego Bevilacqua, posła toskańskiego na dwory europejskie w 1609 r., Semper, Warszawa 2000; Włosi w Polsce XVI-XVII wieku. Utracona szansa na modernizację, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2005; Listy – ludzie – władza. Patronat Jana Zamoyskiego w świetle korespondencji, Oficyna Wydawnicza VIATOR, Warszawa 2007; Pod wspólnym niebem. Narody dawnej Rzeczypospolitej, pod red. Michała Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego, Muzeum Historii Polski, Warszawa 2010 (współredakcja tomu oraz autorstwo dwóch rozdziałów: Włosi oraz A gdzie Polacy?); wydanie angielskie: Under a common sky. Ethnic groups of Commonwealth of Poland and Lithuania, ed. by Michał Kopczyński and Wojciech Tygielski, PIASA Books, Polish History Museum, New York – Warsaw 2017; The Italian presence in early modern Poland. Its cultural and civilizational consequences, w: Italien – Mitteldeutschland – Polen: Geschichte und Kultur im europäischen Kontext vom 10. bis zum 18. Jahrhundert, heraugegeben von Wolfgang Huschner, Enno Bünz, Christian Lübke, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2013; Italians in Early Modern Poland: The Lost Opportunity for Modernization?, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Mein 2015; Podróżopisarstwo historyczne, Barok, t. XXI/2 (42), 2014, Warszawa 2015; Portrety uczonych. Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego po 1945, pod red. Waldemara Baraniewskiego, Wojciecha Tygielskiego i Andrzeja Kajetana Wróblewskiego, Monumenta Universitatis Varsoviensis, 1816-2016, t. I-III, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016; ‘Le Indie d’Europa’. La Repubblica polacco-lituana, un mosaico di nazioni e religioni, w: Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński’s Offertoria and Communiones (1611), ed. by Tomasz Jeż, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Marina Toffetti, Edizioni Fondazione Levi, Venezia 2015 [2016], s. 3-11; Nuncjusz w działaniu. Francesco Simonetta podczas obrad sejmu w 1611 r., w: Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, K. Wiszowata-Walczak, Białystok 2016, s. 71-86; Czy potrafimy skonstruować model kariery Włocha w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej?, Czasy Nowożytne, t. 31, 2018, s. 73-88; La famiglia Sobieski. I fondamenti della grandezza nel contesto della loro presenza romana, w: I Sobieski a Roma. La famiglia reale polacca nella Città Eterna, a cura di Juliusz A. Chrościcki, Zuzanna Flisowska, Paweł Migasiewicz, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Varsavia 2018, s. 18-28; W podróży po Europie. Studia z dziejów kultury nowożytnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019, ss. 548; Dylematy włoskiego emigranta. Giovanni Battista Jacobelli (1603–1679), śpiewak i kapelan nadworny, kanonik warmiński, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2019, ss. 440.


Ostatnia aktualizacja 16/10/2020