Praktyki studenckie

Studenckie praktyki zawodowe są obowiązkowe dla studentów stacjonarnych studiów licencjackich. Minimalny okres trwania praktyk wynosi dwa tygodnie, co jest odpowiednikiem 60 godzin zajęć. Za zaliczenie praktyk studenci otrzymują 4 punkty ECTS.

Studenckie praktyki mają na celu:

  • poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
  • zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
  • kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z wybranym miejscem odbywania praktyki,
  • poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli w wybranym miejscu odbywania praktyk,
  • doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Praktyki można odbywać w instytucjach kultury, muzeach, galeriach, urzędach konserwatorskich, pracowniach konserwatorskich oraz instytucjach naukowo-badawczych. Wybór instytucji oraz charakter odbywanych przez studentów praktyk powinien być zgodny z profilem kierunku studiów.

Za nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk odpowiada opiekun praktyk dr Wojciech Szymański.


Ostatnia aktualizacja 08/12/2020