Zasady zaliczania praktyk

Przed rozpoczęciem praktyki studenci powinni uzgodnić program i warunki odbywania praktyki z opiekunem oraz dostarczyć do Instytucji wystawione przez Uniwersytet porozumienie w sprawie organizacji praktyk (zob. Wzory dokumentów).

Studenci są zobowiązani do zrealizowania praktyki zgodnie z ustalonym programem, a ponadto do przestrzegania zasad odbywania praktyki określonych przez Uniwersytet, przestrzegania ustalonego przez organizatora praktyki porządku i dyscypliny pracy, przestrzegania zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej, przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez organizatora praktyki.

Po zakończeniu praktyki w wybranej jednostce student otrzymuje odpowiednie zaświadczenie. Zaświadczenie o odbyciu praktyki powinno zawierać imię i nazwisko osoby odbywającej praktykę, poświadczać okres odbywania praktyki, wskazywać zakres przedmiotowy odbytej praktyki oraz być podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę, w której student zrealizował praktykę.


Ostatnia aktualizacja 28/04/2023