Kategorie
Doktoranci Komunikat Studia stacjonarne

Międzynarodowe projekty edukacyjne

Szanowni Państwo,

informujemy o projekcie edukacyjnym, realizowanym w ramach sojuszu 4EU+, pt. „Humanizm europejski: kwestia długiego trwania”, w ramach którego organizowane są, we współpracy Sorbonne Université, Uniwersytetu Mediolańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, pierwsze warsztaty naukowe pt. Władza a piśmiennictwo i władza w piśmiennictwie w Europie doby humanizmu: koniec XIV wieku – początek XVII wieku.

Jeśli warunki epidemiczno-sanitarne na to pozwolą, warsztaty te odbędą się we Florencji w dniach 27-30 maja – koszty uczestnictwa pokrywa Sorbonne Université, koszty podróży – Uniwersytet Warszawski.

W warsztatach tych przewidziany jest udział do 10 uczestników z każdego z 3 uniwersytetów partnerskich: 2-3 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 7-8 doktorantów i studentów. Warunkiem uczestnictwa doktorantów i studentów w warsztatach jest przedstawienie prezentacji (30 minut) na temat związany z wątkiem przewodnim warsztatów (Władza a piśmiennictwo i władza w piśmiennictwie w Europie doby humanizmu: koniec XIV wieku – początek XVII wieku). Języki robocze warsztatów to francuski, włoski i angielski – konieczna jest znajomość nie mniej niż dwóch spośród tych trzech języków. Pracownicy naukowo-dydaktyczni nie są zobowiązani do przedstawiania referatów, a jedynie do opieki merytorycznej nad prezentacją studentów lub doktorantów.

Zgłoszenia – wraz z tytułem i abstraktem (do 1200 znaków w języku prezentacji, tj. po angielsku, francusku lub włosku) należy przesyłać mailem do dr. hab. Jerzego Pysiaka (j.pysiak@uw.edu.pl) w terminie nie późniejszym niż do końca marca 2021 r.

Ponadto Uniwersytet Mediolański, we współpracy z Uniwersytetem Karola, Uniwersytetem Kopenhaskim i Uniwersytetem Heidelberskim zaproponował Uniwersytetowi Warszawskiemu udział w kursie intensywnym, zatytułowanym Intellectuals and Society in Europe from the Middle Ages to Modernity. Diachronic Considerations on a Complex Relationship, realizowanym od września 2021 do września 2022 r., przewidującym udział doktorantów oraz kadry naukowo-dydaktycznej (do 4 doktorantów i do 2 nauczycieli akademickich z każdego uniwersytetu partnerskiego). Językiem roboczym owego kursu intensywnego będzie jęz. angielski.

Zgłoszenia – wraz z planowanym tematem badawczym – należy przesyłać na adres mailowy dr. hab. Jerzego Pysiaka w terminie nie późniejszym niż do końca marca 2021 r.