Obsługa studiów

Ogólne zasady organizacji studiów określa Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Nad organizacją procesu dydaktycznego w Instytucie Historii Sztuki w zakresie studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia czuwa Kierownik studiów niestacjonarnych, który również opiniuje podania kierowane do Prodziekana ds. Studenckich w sprawie powtarzania roku, warunkowego zaliczenia roku, wznowienia na studia, uznania przedmiotów obcych, przyznania trzeciego terminu egzaminu, odpłatności za studia (wyjąwszy kwestie uregulowane w regulaminie studiów oraz innych aktach prawnych obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim) oraz w innych kwestiach związanych z funkcjonowaniem studiów niestacjonarnych.

Kontakt z Kierownikiem studiów niestacjonarnych

W bieżących sprawach dotyczących przebiegu studiów, takich jak rozliczanie kart osiągnięć studentów potwierdzających zaliczenie przez nich etapu/toku studiów, opiniowanie podań o warunkowy wpis na następny rok studiów, powtarzanie roku, wznowienie, przepisywanie zaliczeń i egzaminów uzyskanych na innych studiach jako ekwiwalentów zaliczeń i egzaminów wymaganych w programie studiów niestacjonarnych IHS należy kontaktować się z mgr Sylwią Wójtowicz: swojtowicz@uw.edu.pl.

Studenci studiów niestacjonarnych są obsługiwani w Sekcji ds. Studenckich Dziekanatu Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW, mieszczącym się na głównym kampusie UW, w tzw. szklanym budynku, dobudowanym do Wydziału Historii, pokój 111. Dziekanat obsługuje sprawy związane z podaniami i decyzjami Dziekana, opłatami za studia, legitymacjami studenckimi, ich duplikatami i przedłużaniem, wydaje zaświadczenia o studiowaniu, przeprowadza procedurę przygotowania do egzaminu dyplomowego, odbiór dyplomu.

Legitymacja studencka

Legitymację studencką należy odebrać w Sekcji ds. Studenckich Dziekanatu, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek administracyjno – dydaktyczny (tzw. szklany, dobudowany do Wydziału Historii), pokój 111. Dni i godziny przyjęć w Sekcji są podane na stronie WNKS UW.

Dziekanat przedłuża legitymację po rozliczeniu roku (o ile Ministerstwo nie ogłosi innych wytycznych, np. przedłużenie automatyczne).

Dostępna jest mLegitymacja w aplikacji mobilnej. Instrukcję można znaleźć na stronie UW. Elektroniczną legitymację można przedłużyć przez Mobilny USOS. Instalacja mLegitymacji odbywa się bez udziału Dziekanatu.

Duplikat legitymacji jest wydawany na pisemną prośbę studenta, wysłaną na adres Sekcji ds. Studenckich mailem wraz potwierdzeniem wpłaty za duplikat lub za pośrednictwem podania wysłanego przez USOS. Dane do przelewu znajdują się na stronie Wydziału, w zakładce „Najczęściej załatwiane sprawy”.

Zaświadczenia i podania

Zaświadczenia o studiowaniu są wysyłane na prośbę studenta pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, lub na skrzynkę mailową; możne je także odebrać osobiście w Dziekanacie.

Podania należy składać za pośrednictwem systemu USOS i adresować do Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW. Konieczne jest wygenerowanie pliku pdf i wysłanie go mailem wraz z ewentualnymi załącznikami Kierownikowi studiów niestacjonarnych, dr Magdalenie Herman. Po zaopiniowaniu Kierownik studiów niestacjonarnych przekaże podanie do Prodziekana ds. Studenckich, który podejmie decyzję. Odpowiedź będzie wprowadzona do USOS.

W USOS jest kilka opcji podań i jeśli nie znajdą Państwo odpowiedniej, zawsze można skorzystać z podania typu INNE.

Podanie o uznanie (przepisanie) zaliczeń, zmianę w rejestracji i podobne należy adresować do Prodziekana ds. Studenckich, a następnie wysłać do Kierownika studiów niestacjonarnych, który je opiniuje i przekazuje Prodziekanowi. Do podania o uznanie przedmiotów należy dołączyć załącznik (skan), potwierdzający zaliczenie wspomnianych przedmiotów np. na innej uczelni. Nie należy wysyłać załącznika, jeśli przedmiot był zrealizowany na UW i jest widoczny w USOS.

Podanie o urlop zdrowotny składa się za pośrednictwem Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW (BON). Prodziekan ds. Studenckich podejmuje decyzję na podstawie opinii BON.

Podanie o urlop okolicznościowy (dziekański) lub inny adresuje się do Prodziekana ds. Studenckich. Podanie to musi być wysłane do Kierownika studiów niestacjonarnych. Po zaopiniowaniu podanie zostanie przekazane do Prodziekana, który podejmie decyzję, a ta zostanie wprowadzona do USOS.

Podanie o skreślenie z listy studentów należy kierować do Prodziekana ds. Studenckich i bezpośrednio dostarczyć do Sekcji ds. Studenckich (akceptowany jest plik pdf wygenerowany z USOS lub skan podpisanego podania).

Podanie o przedłużenie toku studiów (opcja dla osób, które na ostatnim roku uzyskały absolutorium, jednak z przyczyn losowych nie zdążą obronić się do końca roku akademickiego, tj. do 30 września) należy skierować do Prodziekana ds. Studenckich. Należy je wysyłać bezpośrednio na adres Sekcji ds. Studenckich Dziekanatu (dziekanatstudenckiwnks@uw.edu.pl).

Podanie o przedłużenie toku studiów do trzech miesięcy, tj. do 31 grudnia, może zostać rozpatrzone pozytywnie pod warunkiem rozliczenia toku studiów licencjackich lub magisterskich (na Karcie Okresowych Osiągnięć Studenta powinno być NZAL z Seminarium dyplomowego).

Rozliczenie roku

Student po zaliczeniu wszystkich przedmiotów wymaganych na roku studiów, na którym się znajduje, ma obowiązek zgłoszenia prośby o rozliczenie roku osobie odpowiedzialnej w Instytucie za przygotowanie Karty Okresowych Osiągnięć Studenta (swojtowicz@uw.edu.pl). Karta ta powinna zostać dostarczona do Sekcji ds. Studenckich Dziekanatu w celu zaliczenia przez Prodziekana ds. Studenckich (w czasach ograniczenia zajęć stacjonarnych, rozliczenia wykonywane są zdalnie i wykonuje je pracownik IHS).

Płatności

Opłaty za usługi edukacyjne (czesne, powtarzanie przedmiotów i inne) studenci dokonują na indywidualne konta, dostępne w USOS (zakładka Płatności -Nierozliczone należności). Pracownik Sekcji ds. Studenckich Dziekanatu wcześniej nanosi odpowiednią należność.

Wysokość opłat za usługi edukacyjne jest podana na stronie Biura ds. Obsługi Kształcenia UW.

Ubezpieczenie zdrowotne

Osoby, które ukończyły 26 lat i nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, mogą wystąpić do Uniwersytetu Warszawskiego o zgłoszenie do takiego ubezpieczenia. Informacje na ten temat znajdują się na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej UW.

Do 26 roku życia obowiązek ubezpieczeniowy należy do rodzica lub opiekuna prawnego.


Pytania dotyczące uznawania i przepisywania przedmiotów z innych studiów w ramach UW lub z innej uczelni, podpięć, planu studiów, rejestracji na zajęcia w USOS prosimy kierować do mgr Sylwii Wójtowicz (swojtowicz@uw.edu.pl).

Wszelkie pytania dotyczące toku studiów, prośby o zaświadczenia i inne sprawy studenci powinni wysyłać z adresów uniwersyteckich lub podanych podczas rejestracji w IRK UW.


Ostatnia aktualizacja 15/09/2023